Metody mokre

Metoda mokra wapienno - gipsowa.

Budowa instalacji odsiarczania spalin - blok 200 MW

W metodzie wapienno-gipsowej do oczyszczania spalin stosowany jest sorbent w postaci mączki kamienia wapiennego lub mielony na miejscu kamień wapienny. Produktem końcowym jest gips (dwuwodny siarczan wapniowy), nadający się do dalszego zastosowania przemysłowego.

Metoda płukania spalin sorbentem w postaci roztworu węglanu wapnia z uzyskiwaniem gipsu, jako produktu końcowego jest w skali światowej najczęściej stosowaną metodą odsiarczania spalin. Metoda płukania zawiesiną węglanu wapnia wyróżnia się wysokim stopniem usuwania SO2 w połączeniu z wysoką dyspozycyjnością instalacji. Oprócz SO2 usuwane są ze spalin pozostałe składniki kwaśne tj. SO3, HCl, HF, ale także Hg oraz popiół. Ważnym czynnikiem ekonomicznym jest małe, prawie stechiometryczne, zużycie sorbentu. Produktem końcowy jest gips o czystości wyższej od czystości gipsu naturalnego, możliwy do gospodarczego wykorzystania. Instalacje oczyszczania spalin tą metodą cechują się najniższymi kosztami eksploatacyjnymi.

Absorber instalacji mokrego odsiarczania bloku 910 MW

Zasadnicze elementy instalacji:

  • absorber ze strefą absorpcji, strefą utleniania i oddzielaczem kropel,

  • węzeł przygotowania sorbentu,

  • węzeł przeróbki produktu końcowego,

  • system kanałów spalin,

  • wentylator wspomagający

  • węzeł oczyszczania ścieków

Schemat poglądowy mokrej wapienno-gipsowej metody odsiarczania spalin

Zasadniczym aparatem instalacji jest absorber, realizowany przez RAFAKO S.A. jako tzw. otwarta wieża zraszająca, zintegrowana ze zbiornikiem w którym prowadzone jest symultanicznie: rozpuszczanie sorbentu, utlenianie siarczynów i krystalizacja gipsu.

Metoda mokra wapienno-gipsowa odsiarczania spalin - schemat absorbera i przebieg reakcji:

W celu ograniczenia zarówno kosztów inwestycyjnych jak i kosztów eksploatacyjnych częstym rozwiązaniem jest zastosowanie odprowadzenia spalin oczyszczonych przez chłodnię kominową lub mokry komin. Wizualizację i przykład obiektu wyposażonego w mokry komin, zabudowany bezpośrednio na absorberze przedstawiają załączone zdjęcie i model projektowy.

Metoda mokra wapienno-gipsowa odsiarczania spalin - przykład realizacyjny z mokrym kominem

Metoda mokra wapienno-gipsowa odsiarczania spalin - przykładowy model 3D instalacji

Metoda mokra magnezowa.

W metodzie mokrej magnezowej do oczyszczania spalin stosowany jest jako sorbent magnezyt prażony (MgO). Produktem końcowym powstałym w procesie odsiarczania jest siedmiowodny siarczan magnezu (MgSO4.7H2O) stosowany w rolnictwie i ogrodnictwie jako nawóz sztuczny oraz sześciowodny chlorek magnezu (MgCl2.6H2O) wykorzystywany jako sól drogowa.

Instalacja oczyszczania spalin metodą magnezową składa się z następujących ciągów technologicznych:

  • węzła oczyszczania spalin w absorberze wraz z układem przygotowania zawiesiny sorbentu na bazie magnezytu prażonego oraz układu klarowania roztworu absorpcyjnego odprowadzanego w dalszym ciągu do węzła krystalizacji,

  • węzła krystalizacji, odwadniania, suszenia oraz konfekcjonowania krystalicznego siarczanu magnezowego MgSO4.7H2O, który stanowi produkt handlowy,

  • węzła krystalizacji chlorku magnezowego MgCl2.6H2O z domieszką MgSO4.7H2O oraz innych soli, który stanowi odpad lub półprodukt przeznaczony do dalszej przeróbki.

Oprócz SO2 usuwane są ze spalin takie składniki jak SO3, HCl, HF, Hg oraz popiół.

 

Schemat poglądowy mokrej magnezowej metody odsiarczania spalin