Urządzenia odpylające

W celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu emisji pyłu w spalinach pochodzących z różnych procesów technologicznych, zwłaszcza z kotłów energetycznych opalanych węglem kamiennym, brunatnym i biomasą, zastosowanie znajdują elektrofiltry. Elektrofiltry oferowane przez RAFAKO S.A. są najekonomiczniejszymi, wysokoskutecznymi urządzeniami zapewniającymi niższe koszty eksploatacyjne oraz niższe zużycie energii elektrycznej w porównaniu z innymi urządzeniami odpylającymi dostępnymi na rynku.

Zakres stosowania urządzeń odpylających:

 • Elektrownie
 • Elektrociepłownie
 • Cementownie
 • Spalarnie odpadów
 • Instalacje odsiarczania spalin
 • Przemysł celulozowo-papierniczy
 • Przemysł hutniczy

Nasze referencje:

 • PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Polska, bloki 360 MW
 • Vattenfall Europe Generation - Elektrownia Boxberg - Niemcy, blok R 670 MW
 • Hitachi Power Europe GmbH - RWE AG - Niemcy, blok D i E Westfallen 800 MW
 • Hitachi Power Europe GmbH - RWE AG - Niemcy, blok A i B Eemshaven 800 MW
 • Martin GmbH, Goeteborg - Szwecja, spalarnia odpadów komunalnych Renova
 • EISAB Energi och Industrieservice AB - Goeteborg, Szwecja, Spalarnia odpadów komunalnych Renova
 • Elektrownia Kozienice - blok 10 - 560 MW
 • PGE EC Bydgoszcz - blok 3 - Kocioł OP-230
 • Elektrownia Obrenovac Tent A - blok A6 - 350 MW
 • Elektrownia Obrenovac Tent B - blok B2 - 675 MW
 • Elektrownia Jaworzno blok 910 MW

Tam gdzie zastosowanie elektrofiltrów jest nieuzasadnione bądź technicznie niemożliwe oferujemy filtry workowe. Zaletą tego rodzaju filtrów jest wysoka skuteczność odpylania jak również możliwość prowadzenia procesu odsiarczania spalin na włókninie filtracyjnej w obecności sorbentu.

Parametry oferowanych elektrofiltrów:

 • wysoka skuteczność odpylania – powyżej 99,9%;
 • stężenie zapylenia spalin oczyszczonych na poziomie 20 - 50 mg /nm3 , w szczególnych przypadkachponiżej 10 mg/nm3
 • niskie zużycie energii elektrycznej w granicach 0,1÷1,0 kWh /1000 m3 odpylanych spalin;
 • bardzo małe opory przepływu (spadków ciśnień) – poniżej 250 Pa;
 • wysoka dyspozycyjność – powyżej 99 %;
 • niskie koszty eksploatacji i remontów oraz wydłużone