Metoda 200+ wg RAFAKO

ZAPROSZENIE DO LICENCJONOWANIA METODY 200+  wg RAFAKO

Metoda zwiększenia elastyczności bloków klasy 200 MWe oraz technologie redukcji emisji rtęci w spalinach oraz redukcji boru w ściekach z instalacji odsiarczania spalin – na bazie wdrożenia projektu NCBiR „Program Bloki 200+”

RAFAKO S.A. wspólnie z RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. wypracowało nowatorską metodę zwiększenia elastyczności energetycznych bloków węglowych klasy 200 MWe. Metoda została opracowana, wdrożona i przetestowana na bloku referencyjnym o mocy nominalnej 225 MWe spalającym węgiel kamienny. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zwiększanie elastyczności istniejących jednostek wytwórczych bazujących na paliwie węglowym jest potrzebne w związku z koniecznością zapewniania lepszych warunków integracji Odnawialnych Źródeł Energii w systemie elektroenergetycznym.

Wypracowane rozwiązania techniczne, mające na celu zwiększenie elastyczności  bloku energetycznego polegają na:

 • dostarczeniu nowych instalacji technologicznych dla zakresu kotła,
 • poszerzonej diagnostyce oraz maksymalnym dopuszczalnym wykorzystaniu dostępnych zapasów trwałości dla elementów kryterialnych bloku,
 • zmianach w układach sterowania mających na celu zwiększenie dynamiki bloku energetycznego oraz jego poszczególnych urządzeń,
 • wyeliminowaniu ograniczeń limitujących dynamiczną pracę bloku.

Opracowana przez podmioty z Grupy RAFAKO „Metoda 200+” składa się z dwóch zasadniczych pakietów:

Pakiet podstawowy – zwiększenie elastyczności bloku energetycznego.

Pakiet obejmuje:

 • skrócenie czasów rozruchów bloku ze stanów: zimnego, ciepłego i gorącego,
 • szybsze nabory mocy,
 • obniżenie minimum technicznego bloku,
 • dostarczenie narzędzi informatycznych oraz kontrolno-pomiarowych umożliwiających optymalizację ekonomiczną oraz wspomagających obsługę w przypadku eksploatacji bloku z większą elastycznością.

Pakiet dodatkowy – poprawa sprawności bloku oraz instalacje ochrony środowiska

Pakiet obejmuje:

 • rozwiązania podnoszące  sprawność wytwarzania energii elektrycznej (netto) w obszarze niskich obciążeń bloku,
 • technologię redukcji emisji rtęci w spalinach w celu spełnienia wymogów Konkluzji BAT,
 • technologię redukcji emisji boru w ściekach z instalacji odsiarczania spalin w celu spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Grupa RAFAKO zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu dla dowolnej konfiguracji wybranych zadań z pakietu podstawowego oraz dodatkowego:

I.  Doradztwo w wyborze optymalnej technologii:

 • przygotowanie studium wykonalności inwestycji, z uwzględnieniem wielowariantowej, modułowej koncepcji technicznej,
 • integracja dostępnych na rynku technologii z technologiami własnymi RAFAKO w zakresie modernizacji bloków węglowych,
 • opracowanie modelu finansowego projektu, oceny efektywności ekonomicznej i energetycznej rekomendowanych technologii.

II. Projekt dostosowany do potrzeb klienta:

 • każdy projekt jest indywidualnym pakietem rozwiązań bazującym na rzeczywistych potrzebach klienta,
 • dostosowanie rozwiązań do konkretnych uwarunkowań obiektu,
 • opracowanie projektów multisystemów energetycznych w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania.

III. Realizacja inwestycji:

 • wykonawstwo w formule EPC,
 • nadzór nad realizacją inwestycji – Inżynier Kontraktu,
 • wsparcie przy optymalizacji nowego systemu i zapewnieniu w pełni funkcjonalnego układu poprzez dostarczenie rozwiązań do zarządzania systemem.

IV. Wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji

 • rozpoznanie rynku w zakresie dostępnych  instrumentów finansowych.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do przesyłania zapytań ofertowych na udzielenie przez RAFAKO INNOVATION sp. z o.o. niewyłącznej i odpłatnej licencji na korzystanie z Wyników Prac B+R i przedmiotów Background IP.

Zapytania ofertowe oraz pytania prosimy kierować na adres e-mail: innovation@rafako.com.pl