Struktura akcjonariatu

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji (****)

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

  • PBG S.A. w likwidacji (*)
7.665.999 7.665.999 76.659,99 4,77% 4,77%
  • Multaros Trading Company Ltd. (*)(***)

34.800.001

34.800.001

348.000,01

21,63%

21,63%

  • PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI S.A. (**)
12.615.769 12.615.769 126.157,69 7,84% 7,84%
  • EKO-OKNA S.A.
16.303.197 16.303.197 163.031,97 10,13% 10,13%
  • Pozostali

89.495.479

89.495.479

894.954,79

55,63%

55,63%

  • RAZEM

160.880.445

160.880.445

1.608.804,45

100,00%

100,00%

(*) stan akcji na podstawie zawiadomienia od PBG S.A. w likwidacji i Multaros z dnia 21 lutego 2022 roku.

(**) stan akcji na podstawie zawiadomienia PFR Funduszu Inwestycyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 3 stycznia 2018 roku,

(***) Multaros Trading Company Ltd. jest spółką zależną PBG S.A. w likwidacji, która posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 42.466.000 akcji Spółki stanowiących 26,4% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 26,4% głosów ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

(****) Stan po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki wpisanego do KRS w dniu 16 lutego 2022 roku i po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki wpisanego do KRS w dniu 31 maja 2022 roku oraz po zawiadomieniu o nabyciu akcji otrzymanym od EKO-OKNA S.A. (RB 13/2023 z dnia 22-02-2023 roku).