Struktura akcjonariatu

Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji (****)

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

  • PBG S.A. w restrukturyzacji, Multaros Trading Company Ltd. oraz  PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgodnie z porozumieniem z dnia 24 października 2017 r. o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o Ofercie Publicznej(*), w tym:

 55.081.769

55.081.769

550.817,69

34,24%

34,24%

- PBG S.A. w restrukturyzacji (*)

7.665.999

7.665.999

76.659,99

4,77%

4,77%

- Multaros Trading Company Ltd. (*)(***)

34.800.001

34.800.001

348.000,01

21,63%

21,63%

- PFR Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI S.A. (**)

12.615.769

12.615.769

126.157,69

7,84%

7,84%

  • Pozostali

105.798.676

105.798.676

1.057.986,76

65,76%

65,76%

  • RAZEM

160.880.445

160.880.445

1.608.804,45

100,00%

100,00%

(*) stan akcji na podstawie zawiadomienia od PBG S.A. w restrukturyzacji  i Multaros z dnia 21 lutego 2022 roku.

(**) stan akcji na podstawie zawiadomienia PFR Funduszu Inwestycyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 3 stycznia 2018 roku,

(***) Multaros Trading Company Ltd. jest spółką zależną PBG S.A. w restrukturyzacji, która posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 42.466.000 akcji Spółki stanowiących 26,4% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 26,4% głosów ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,

(****) Stan po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki wpisanego do KRS w dniu 16 lutego 2022 roku oraz po obniżeniu kapitału zakładowego Spółki wpisanego do KRS w dniu 31 maja 2022 roku.