Oferta

  • generalna realizacja inwestycji w zakresie dostaw kompletnych bloków energetycznych
  • kotły parowe i wodne na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, w tym kotły na parametry nadkrytyczne pary, kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, kotły rusztowe,
  • instalacje odsiarczania spalin oparte na metodach absorpcyjnych, w tym metodzie mokrej wapiennej i metodach półsuchych,
  • instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
  • kotły do spalania biomasy,
  • kotły odzyskowe dla bloków parowo-gazowych,
  • instalacje odpylające, w tym elektrofiltry,instalacje redukcji tlenków azotu, w tym instalacje metodą katalityczną (SCR),
  • diagnostyka, doradztwo i konsultacje w zakresie modernizacji kotłów oraz optymalizacji ich pracy, koordynacja dostaw, montażu i rozruchu kotłów,
  • produkcja elementów i części kotłów, w tym palenisk, podgrzewaczy powietrza, kanałów spalin, konstrukcji stalowych.