Raporty bieżące

 • RB 34/2018 Zawarcie aneksu w sprawie terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole.10 października 2018

 • RB 33/2018 Otrzymanie zawiadomienia o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR13 września 2018

 • RB 32/2018 Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR12 września 2018

 • RB 31/2018 Zakończenie kolejnego etapu reorganizacji RAFAKO S.A. 1 sierpnia 2018

 • RB 30/2018 Podpisanie umowy na modernizację IOS na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów. 1 sierpnia 2018

 • RB 29/2018 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.31 lipca 2018

 • RB 28/2018 Podpisanie umowy na budowę instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B.24 lipca 2018

 • RB 27/2018 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę instalacji odsiarczania spalin II w Elektrowni Ostrołęka B18 lipca 2018

 • RB 26/2018 Anulowanie wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przetargu „Budowa „pod klucz” Tłoczni Gazu Paldiski i Puiatu w Estonii”.12 lipca 2018

 • RB 25/2018 Wybór najkorzystniejszej oferty na modernizację IOS na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów.11 lipca 2018

 • RB 24/2018 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.29 czerwca 2018

 • RB 23/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 26 czerwca 2018 roku 26 czerwca 2018

 • RB 22/2018 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 26 czerwca 2018 roku 26 czerwca 2018

 • RB 21/2018 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu „DN 1000 MOP 8,4 MPa Pogórska Wola-Tworzeń”.22 czerwca 2018

 • RB 20/2018 Zawarcie umowy na budowę gazociągu z firmą „Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A.”30 maja 2018

 • RB 19/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 26 czerwca 2018 roku wraz z projektami uchwał 30 maja 2018

 • RB 18/2018 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku.18 maja 2018

 • RB 17/2018 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów Płoty. 27 kwietnia 2018

 • RB 16/2018 Zawarcie umowy o linię na gwarancje bankowe z HSBC Bank Polska S.A.27 kwietnia 2018

 • RB 15/2018 Aktualizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2018-2020. 5 kwietnia 2018

 • RB 14/2018 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę „pod klucz” tłoczni gazu Paldiski i Puiatu w Estonii.20 marca 2018

 • RB 13/2018 Wstępne szacunkowe niezaudytowane dane o skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 r.17 marca 2018

 • RB 12/2018 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.17 marca 2018

 • RB 11/2018 Przebieg kariery zawodowej powołanego w dniu 20 lutego 2018 roku Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A.21 lutego 2018

 • RB 10/2018 Spełnienie się jednego z dwóch warunków zawieszających warunkowej umowy na budowę dwóch bloków parowych w Indonezji na wyspie Lombok (2x50 MW).21 lutego 2018

 • RB 9/2018 Zmiany w składzie Zarządu Spółki.20 lutego 2018

 • RB 8/2018 Wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji akcji serii K RAFAKO S.A.16 lutego 2018

 • RB 7/2018 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2018 roku.30 stycznia 2018

 • RB 6/2018 Rejestracja akcji serii K Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.18 stycznia 2018

 • RB 5/2018 Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.18 stycznia 2018

 • RB 4/2018 Informacja o wyznaczeniu ostatniego dnia notowań praw do akcji serii K Spółki oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego akcji serii K Spółki.16 stycznia 2018

 • RB 3/2018 Warunkowa rejestracja akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 9 stycznia 2018

 • RB 2/2018 Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneksu nr 2 do prospektu emisyjnego RAFAKO S.A. 9 stycznia 2018

 • RB 1/2018 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. 3 stycznia 2018