Modernizacja kotłów

RAFAKO S.A. oferuje opracowaną technologię konwersji – modernizacji typowych kotłów węglowych w celu spalania gazu

Założenia techniczne do opracowania studium wykonalności:

 

• Wykorzystanie w maksymalnym możliwym stopniu istniejącej infrastruktury kotła pyłowego do przejścia na
  gaz
• Uzyskanie tych samych parametrów pary na wylocie z kotła jak w przypadku kotła pyłowego w zakresie temperatury, ciśnienia oraz wydajności pary świeżej i
  wtórnej
• Uzyskanie emisji NOx na poziomie wynikającym z Dyrektywy IED 2010/75/EU i konkluzji BAT
• Obniżenie emisji CO2

Przykładowa sylwetka kotła węglowego

 

Typowy zakres demontażu obejmuje:

 

              • Młyny wraz z bunkrami oraz podajnikami węgla
              • Palniki pyłowe wraz ze skrzyniami powietrza oraz pyłoprzewodami
              • Palniki rozpałowe wraz z instalacją oleju
              • Przewody powietrza
              • Przewody gorącego powietrza pierwotnego do wentylatorów młynowych
              • Odżużlacz
              • Instalację elektryczną wraz z elektrodami elektrofiltru
              • Instalację odprowadzania popiołu spod elektrofiltru
              • Przewody powietrza do dysz OFA
              • Instalację elektryczną oraz AKPiA do młynów i podajników węgla

 

Przykład kotła węglowego z zaznaczonym zakresem demontażu  

 

Typowy zakres montażu obejmuje:

 

    • Palniki gazowe
    • Zaślepienie leja komory paleniskowej
    • Przewody powietrza do palników gazowych
    • Kanały recyrkulacji spalin
    • Przewody powietrza do dysz OFA
    • Podesty obsługowe do palników
    • Instalację detekcji gazu w budynku kotłowni
    • Wymurówkę
    • Izolację cieplną
    • Zaślepienie otworów w elektrofiltrze
    • Zaślepienie poboru pary do instalacji zdmuchiwaczy popiołu
Przykład kotła węglowego z zaznaczonym zakresem montażu  

                      Korzyści wynikające z konwersji w porównaniu do budowy nowego bloku parowo - gazowego:

Niższe koszty inwestycyjne
• Niższe koszty utrzymania – brak konieczności serwisowania turbiny gazowej, brak konieczności serwisowania instalacji SCR,
• Brak potrzeby zabudowy instalacji SCR lub SNCR
• Brak potrzeby wykonania projektu budowlanego
• Brak obciążenia podatkami od nieruchomości z tytułu nowych nieruchomości związanych z blokiem parowo- gazowym
 
Możliwości dalszej optymalizacji w ujęciu zmiany paliwa z węglowego na gazowe:
 
Wykorzystanie wodoru do współspalania w kotle
• Wybudowanie instalacji wytwarzania wodoru – elektrolizery
• Wybudowanie instalacji OZE zasilającej elektrolizery – farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne
• Wykorzystanie ciepła w spalinach za kotłem do podgrzewu kondensatu niskoprężnego