PRACOWNICY

OCHRONA ŚRODOWISKA I POLITYKA JAKOŚCIOWA

SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

RYNEK I KLIENCI

CHARAKTERYSTYKA FIRMY

INTERESARIUSZE

KONKURSY

ŁAD KORPORACYJNY

STRUKTURA AKCJONARIATU

Pracownicy

Pracownicy są najcenniejszym „ aktywem” przedsiębiorstwa i stanowią kapitał społeczny RAFAKO SA Takie podejście determinuje politykę kadrową firmy polegającą na konsekwentnym stosowaniu metody sita w procesie rekrutacji i rozwoju potencjału społecznego w trakcie zatrudnienia.

Z racji uwarunkowań społeczno- geograficznych w RAFAKO SA prowadzona jest polityka wychowywania i kształcenia własnych kadr, rekrutujących się głównie z pośród osób mieszkających w Raciborzu i w ościennych powiatach. Poprzez kreowanie rozwoju pracowników i trwałość zatrudnienia - umowy na czas nieokreślony ( ponad 97% pracowników ma umowy stałe) kształtujemy lojalność, identyfikację i przywiązanie pracowników do firmy.

Stymulujemy i umożliwiamy rozwój zawodowy kadr poprzez dostarczanie pracownikom informacji zwrotnej o poziomie i stopniu powierzanych do realizacji zadań, kompetencjach i stylu funkcjonowania zawodowego poprzez system powszechnych ocen pracowniczych. Oceny stanowią bazę kształtowania polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dbając o zrównoważony rozwój pracowników nie zapominamy o potrzebach społecznych, socjalnych i bytowych zatrudnionych osób m.in. poprzez zapewnienie wzajemnej komunikacji, reprezentacji, warunków pracy, opieki socjalnej i bytowej oraz aktywności zawiązanej z zainteresowaniami pozazawodowymi takimi jak sport, turystyka rekreacja, także szeroko rozumianej promocji zdrowia. We wszystkich działaniach adresowanych do pracowników szanujemy i przestrzegamy prawa do prywatności i swobody wyboru.