Technologia usuwania rtęci ze spalin DeMerTec (DMT)

Technologia usuwania rtęci ze spalin DeMerTec (DMT)

Usuwanie rtęci ze spalin jest niezwykle istotne ze względu na wprowadzenie limitów emisyjnych zgodnych z konkluzjami BAT. Specyficzna sytuacja polskiej energetyki (większość bloków węglowych to jednostki starego typu) oraz spalanie węgla brunatnego (ze spalaniem tego paliwa wiążą się wyższe stężenia rtęci w spalinach w kominie) wymusza na operatorach instalacji poszukiwanie metod wysoko skutecznych, nieingerujących w sposób znaczący w proces produkcyjny oraz niskonakładowych. W wyniku współpracy Politechniki Wrocławskiej oraz RAFAKO S.A. została opracowana technologia DeMerTec (DMT), dedykowana dla istniejących bloków węglowych opalanych węglem kamiennym oraz brunatnym. Zasadę działania i warianty technologii DMT przedstawiono na rysunku.

 Zasada działania technologii DMT

Usuwanie rtęci całkowitej ze spalin za pomocą procesu DMT polega na wtrysku do spalin addytywu DMTox o specjalnie dobranym składzie, umożliwiającego utlenianie Hg0 do Hg2+ oraz NO do NO2. W zależności od miejsca wtrysku addytywu rtęć utleniona jest usuwana w odpylaczu (rolę adsorbentu Hg2+ pełni popiół lotny), lub w instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS). Zjawisko reemisji jest z  kolei ograniczane za pomocą środka DMTs poprzez wytrącenie Hg2+ do HgS.

Proponowana metoda DeMerTec charakteryzuje się:

  • niskimi nakładami inwestycyjnymi – wynikającymi z wykorzystania istniejących instalacji odpylania i odsiarczania spalin do usuwania zanieczyszczeń ze spalin,
  • elastycznością – konfiguracja instalacji jest dobierana na podstawie wymaganego stopnia oczyszczania spalin z uwzględnieniem specyficznych warunków panujących na obiekcie (specjacji rtęci w spalinach i istniejących instalacji ochrony atmosfery),
  • regulacyjnością – zmiany stężenia zanieczyszczeń w kominie następują natychmiast wraz ze zmianą ilości addytywu DMTox wtryskiwanego do spalin,
  • bezpieczeństwem – rtęć utleniona usuwana ze spalin w absorberze IOS z dodatkiem addytywu DMTs zatrzymywana jest w trwałej i bezpiecznej formie HgS, co ogranicza jej negatywne oddziaływanie na środowisko,
  • skutecznością – skuteczność usuwania rtęci ze spalin za pomocą metody DMT sięga 90 %, co umożliwia dotrzymanie zapisów konkluzji BAT.