Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł)

ROK

2013

2014

2015

2016

2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

739 588

1 143 740

989 296

738 227

616 631

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(31 271)

28 385

15 575

(62 973)

(39 510)

Zysk (strata) brutto

(142 031)

27 301

33 438

(67 518)

(49 209)

Zysk (strata) netto

(139 781)

23 515

26 587

(62 241)

(66 048)

Aktywa razem

1 008 351

1 037 898

986 971

829 104

904 942

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

751 403

761 401

595 148

500 344

478 868

Zobowiązania długoterminowe

38 336

49 357

52 155

44 033

41 088

Zobowiązania krótkoterminowe

713 067

712 044

542 993

456 311

437 780

Kapitał własny

256 948

276 497

391 823

328 760

426 074

Kapitał zakładowy

139 200

139 200

169 864

169 864

254 864

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

69 600 000

69 600 000

74 472 635

84 931 998

85 397 751

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2013

2014

2015

2016

2017

Rentowność netto

(18,9)%

2,1%

2,7%

(8,4)%

(10,7)%

Zwrot aktywów

(13,9)%

2,3%

2,7%

(7,5)%

(7,3)%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,0

1,0

1,3

1,2

1,46

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

292,4%

275,4%

151,9%

152,2%

112,4%