Informacje finansowe skonsolidowane

WYBRANE SKONSOLIDOWANE
DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2014

2015

2016

2017

2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 183 472

1 550 090

1 875 312

1 782 594

1 268 818

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

37 719

40 719

24 697

48 812

40 531

Zysk (strata) brutto

34 417

46 079

22 493

39 338

43 176

Zysk (strata) netto

23 784

33 950

10 940

5 140

33 469

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

22 583

34 070

10 513

4 163

33 585

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

1 201

(120)

427

977

(117)

Aktywa razem

1 146 562

1 251 218

1 427 069

1 281 253

1 357 521

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

833 108

821 452

983 218

714 294

760 186

Zobowiązania długoterminowe

52 017

67 664

73 849

91 631

69 531

Zobowiązania krótkoterminowe

766 251

753 788

909 369

622 663

690 655

Kapitał własny ogółem

313 454

429 766

443 851

566 959

597 335

Kapitał zakładowy

139 200

169 864

169 864

254 864

254 864

Liczba akcji

69 600 000

74 472 635

84 931 998

85 397 751

127 431 998

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2014

2015

2016

2017

2018

Rentowność netto

1,90%

2,2%

0,6%

0,30%

2,60%

Zwrot aktywów

2,00%

2,7%

0,8%

0,40%

2,50%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,0

1,2

1,2

1,59

1,56

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

271,60%

193,2%

226,1%

126,00%

127,30%