Informacje finansowe skonsolidowane

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 291 391

748 103

1 183 472

1 550 090

1 875 312

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

15 046

(29 720)

37 719

40 719

24 697

Zysk (strata) brutto

(920)

(140 354)

34 417

46 079

22 493

Zysk (strata) netto

(27 299)

(134 648

23 784

33 950

10 940

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

9 835

(135 349)

22 583)

34 070

10 513

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

(37 134)

701

1 201

(120)

427

Aktywa razem

1 306 411

1 065 402

1 146 562

1 251 218

1 427 069

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

876 858

771 313

833 108

821 452

983 218

Zobowiązania długoterminowe

58 073

45 676

52 017

67 664

73 849

Zobowiązania krótkoterminowe

818 785

725 637

766 251

753 788

909 369

Kapitał własny ogółem

419 118

294 089

313 454

429 766

443 851

Kapitał zakładowy

139 200

139 200

139 200

169 864

169 864

Liczba akcji

69 600 000

69 600 000

69 600 000

74 472 635

84 931 998

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

Rentowność netto

0,76%

-18,10%

1,90%

2,2%

0,6%

Zwrot aktywów

0,75%

-12,70%

2,00%

2,7%

0,8%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,1

1,01

1,0

1,2

1,2

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

209,22%

272,60%

271,60%

193,2%

226,1%