Informacje finansowe skonsolidowane


WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2017

2018 2019 2020 2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 782 594

1 268 818 1 244 904 1 207 766 537017

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

48 812

40 531 (437 561) (308 085) 16242

Zysk (strata) brutto

39 338

43 176 (475 674) (309 330) 9716

Zysk (strata) netto

5 140

33 469 (477 586) (328 190) 8797

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

4 163

33 585 (473 121) (316 884) 3342

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

977

(117) (4 465) (11 306) 5455

Aktywa razem

1 281 253

1 357 521 1 302 431 1 037 602 665826

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

714 294

760 186 1 188 168 1 250 522 800536

Zobowiązania długoterminowe

91 631

69 531 94 045 148 389 360522

Zobowiązania krótkoterminowe

622 663

690 655 1 094 123 1 102 133 440014

Kapitał własny ogółem

566 959

597 335 114 263 (212 920) (134710)

Kapitał zakładowy

254 864

254 864 254 864 254 864 321761

Liczba akcji

85 397 751

127 431 998 127 431 998 127 431 998 160 880 445

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2017

2018 2019 2020 2021

Rentowność netto

0,30%

2,60% (38,4)% -27,20% 1,6%

Zwrot aktywów

0,40%

2,50% (36,7)% -31,60% 1,3%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,59

1,56 0,91 0,73 1,07

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

126,00%

127,30% 1039,9% -587,30% -594,3%