Informacje finansowe skonsolidowane


WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 550 090

1 875 312

1 782 594

1 268 818

1 244 904

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

40 719

24 697

48 812

40 531

(437 561)

Zysk (strata) brutto

46 079

22 493

39 338

43 176

(475 674)

Zysk (strata) netto

33 950

10 940

5 140

33 469

(477 586)

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

34 070

10 513

4 163

33 585

(473 121)

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

(120)

427

977

(117)

(4 465)

Aktywa razem

1 251 218

1 427 069

1 281 253

1 357 521

1 302 431

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

821 452

983 218

714 294

760 186

1 188 168

Zobowiązania długoterminowe

67 664

73 849

91 631

69 531

94 045

Zobowiązania krótkoterminowe

753 788

909 369

622 663

690 655

1 094 123

Kapitał własny ogółem

429 766

443 851

566 959

597 335

114 263

Kapitał zakładowy

169 864

169 864

254 864

254 864

254 864

Liczba akcji

74 472 635

84 931 998

85 397 751

127 431 998

127 431 998

 

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

Rentowność netto

2,2%

0,6%

0,30%

2,60%

(38,4)%

Zwrot aktywów

2,7%

0,8%

0,40%

2,50%

(36,7)%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,2

1,2

1,59

1,56

0,91

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

193,2%

226,1%

126,00%

127,30%

1039,9%