Raporty bieżące

 • RB 41/2019 Rewizja wyników finansowych Emitenta i spółki realizującej Projekt Jaworzno30 grudnia 2019

 • RB 40/2019 Otrzymanie informacji z NCBiR o zakwalifikowaniu Spółki do III Fazy Projektu „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe” 20 grudnia 2019

 • RB 39/2019 Zmiany w składzie Zarządu Spółki20 grudnia 2019

 • RB 38/2019 Zawarcie aneksu nr 7 do umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.19 grudnia 2019

 • RB 37/2019 Zawarcie umowy w zakresie rozpoznania możliwości pozyskania finansowania Spółki17 grudnia 2019

 • RB 36/2019 Przebieg kariery zawodowej nowo powołanych członków organów Spółki.12 grudnia 2019

 • RB 35/2019 Zmiany w Zarządzie Spółki27 listopada 2019

 • RB 34/2019 Zmiany w organach Spółki.25 listopada 2019

 • RB 33/2019 Aktualizacja informacji w sprawie zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno.20 listopada 2019

 • RB 32/2019 Aktualizacja informacji w sprawie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno17 października 2019

 • RB 31/2019 Zawiadomienie o utworzeniu oddziału Spółki oraz udzieleniu prokury oddziałowej14 października 2019

 • RB 30/2019 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. 2 października 2019

 • RB 29/2019 Rozpoczęcie negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację projektu Jaworzno. 17 września 2019

 • RB 28/2019 Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów 5 września 2019

 • RB 27/2019 Przebieg kariery zawodowej Wiceprezesa Zarządu RAFAKO S.A. 5 września 2019

 • RB 26/2019 Zmiany w Zarządzie Spółki 2 września 2019

 • RB 25/2019 Zakończenie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie złożenia wniosku o podwyższenie ceny umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno23 sierpnia 2019

 • RB 24/2019 Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu20 sierpnia 2019

 • RB 23/2019 Rozpoczęcie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów30 lipca 2019

 • RB 22/2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.24 lipca 2019

 • RB 21/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku (RB 21/2019).23 lipca 2019

 • RB 20/2019 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 23 lipca 2019 roku23 lipca 2019

 • RB 19/2019 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.28 czerwca 2019

 • RB 18/2019 Przebieg kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. powołanych na X kadencję przez ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku 28 czerwca 2019

 • RB 17/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 23 lipca 2019 roku wraz z projektami uchwał19 czerwca 2019

 • RB 16/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku14 czerwca 2019

 • RB 15/2019 Powołanie Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. na X kadencję14 czerwca 2019

 • RB 14/2019 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 14 czerwca 2019 roku14 czerwca 2019

 • RB 13/2019 Podpisanie umowy na realizację budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin12 czerwca 2019

 • RB 12/2019 Przekazanie do eksploatacji bloku nr 5 w Elektrowni Opole31 maja 2019

 • RB 11/2019 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku.24 maja 2019

 • RB 10/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 14 czerwca 2019 roku wraz z projektami uchwał 17 maja 2019

 • RB 9/2019 Zawarcie porozumienia z JSW KOKS S.A. w sprawie potwierdzenia istotnych warunków realizacji budowy bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin13 maja 2019

 • RB 8/2019 Zamieszczenie na stronie internetowej RAFAKO S.A. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych, sporządzonego przez jednostkę dominującą wyższego szczebla – PBG S.A. (RB 8/2019). 2 maja 2019

 • RB 7/2019 Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z HSBC France (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce25 kwietnia 2019

 • RB 6/2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę bloku energetycznego opalanego gazem koksowniczym w JSW KOKS S.A. Oddział KKZ – Koksownia Radlin 19 kwietnia 2019

 • RB 5/2019 Podpisanie umowy na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu16 kwietnia 2019

 • RB 4/2019 Wybór najkorzystniejszej oferty na budowę siedziby Muzeum „PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu.27 lutego 2019

 • RB 3/2019 Zawarcie umowy z firmą Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. na wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Tłoczni Kędzierzyn”15 lutego 2019

 • RB 2/2019 Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją projektu Lombok (2x50 MW).12 lutego 2019

 • RB 1/2019 Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2019 roku.24 stycznia 2019