FGD_2.0

 

Tytuł projektu:

Opracowanie niskonakładowej metody zwiększania skuteczności instalacji odsiarczania spalin”

POIR.01.02.00-00-0043/17

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii podnoszącej skuteczność procesu odsiarczania, która w celu ograniczenia wysokich kosztów zabudowy dodatkowych absorberów, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie urządzeń zainstalowanych obecnie.

Efekty projektu:

Opracowana metoda będzie szczególnie atrakcyjna - i tym samym tam jest spodziewane jej największe zastosowanie – dla obiektów energetycznych spełniających warunki:

1. eksploatujących instalacje odsiarczania w technologii mokrej, wapienno-gipsowej, w których jest zastosowany klasyczny absorber typu wieża zraszająca,

 

2. dla których spodziewane jest zaostrzenie limitów emisji w stosunku do projektu bazowego instalacji odsiarczania wymagające modernizacji, co najmniej w zakresie absorbera,

 

3. dla których przewiduje się wykorzystanie w przyszłości paliwa o większym zasiarczeniu, dla    którego bazowe lub ostrzejsze limity emisji muszą zostać dotrzymane.

 

Metoda w szczególności będzie predysponowana dla obiektów, w których spala się paliwo wysokozasiarczone, lokalnie wydobywane, bez możliwości jego uzdatnienia i zmiany, co obejmuje praktycznie wszystkie obiekty spalające węgiel brunatny.

Nowatorstwo w stosunku do znanych rozwiązań polega na tym, że w nowym rozwiązaniu zakłada się istotną poprawę skuteczności usuwania SO2 poprzez integrację kilku zjawisk, znanych i stosowanych w absorberach, z których najważniejsze to: wtórna atomizacja kropel cieczy absorpcyjnej i wprowadzenie specjalnego wypełnienia wydłużającego czas kontaktu przy jednoczesnym zwiększeniu względnej prędkości molekuł gazu względem kropel cieczy. Poprzez podane działania osiągnięty zostanie efekt zwiększenia skuteczności usuwania SO2 przy tym samym L/G to znaczy dla tej samej wydajności pomp cyrkulacyjnych. Zakłada się zatem brak wzrostu zapotrzebowania mocy przez pompy na potrzeby przetłaczania zawiesiny absorpcyjnej. Technologia ta stanowi istotne rozwinięcie oferowanej przez RAFAKO S.A. i inne podmioty technologii tzw. półki sitowej.

Konsorcjum projektowe:

RAFAKO S.A. – LIDER, PGE GiEK S.A. / Elektrownia Bełchatów

Wartość projektu:

11 647 934,38 zł w tym budżet RAFAKO S.A.: 2 267 290,91 zł

Dofinansowanie projektu:

5 083 749,22 zł

Termin realizacji projektu:

29.04.2017 -  28.04.2020