Aktualności

Realizacja redukcji emisji rtęci w Projekcie 200+

Wymagania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery ewaluowały w ciągu ostatnich kilku dekad. W chwili obecnej podstawę do wydawania pozwoleń zintegrowanych stanowią Konkluzje BAT opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z założeniem dostosowanie instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT powinno nastąpić w terminie maksymalnie czterech lat od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, czyli do 17 sierpnia 2021roku. Dla wielu zakładów, ciepłowni, elektrociepłowni oraz elektrowni zawodowych wiąże się to z podejmowaniem trudnych decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych tak, aby do 2021r dostosować parametry pracy instalacji do nowych wymagań ochrony środowiska.

Przyjęte konkluzje wprowadzają zmiany w stosunku do obowiązującej do tej pory dyrektywy o emisjach przemysłowych (dyrektywa IED). Zmiany dotyczą następujących aspektów:

  • Bardziej restrykcyjne wymogi dla takich zanieczyszczeń, jak: SO2 (dwutlenek siarki), NOx (tlenki azotu), pyłu oraz ścieków z instalacji odsiarczania spalin.
  • Wprowadzenie nowych wymogów emisyjnych dla substancji do tej pory nie limitowanych takich jak jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak).
  • Wprowadzenie nowych wymogów monitoringowych; będą obowiązywały wartości średnio roczne oraz średniodobowe zastępując do tej pory obowiązujące wartości średnio miesięczne. Wprowadzenie ciągłego monitoringu dla amoniaku oraz rtęci w przypadku dużych obiektów.

W ramach realizacji programu bloki 200+, RAFAKO zrealizuje między innymi zadanie ochrony środowiska dotyczące redukcji emisji rtęci ze spalin. Rtęć jest jednym z nowo wprowadzonych składników, którego emisje będą nadzorowane zgodnie z normami emisyjnymi wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji UE. Zaproponowana w projekcie metoda redukcji emisji rtęci pozwoli na uzyskanie emisji rtęci do powietrza ze spalania węgla kamiennego na poziomie obejmującym cały zakres wymagany dla bloków klasy 200MW.

Zasada stosowania kompleksowej technologii redukcji emisji Hg.

Proponowana metoda ograniczenia emisji rtęci polega na zastosowaniu odpowiednio skomponowanych dawek addytywów w formie ciekłej i stałej, podawanych na kilku etapach zarówno procesu energetycznego spalania węgla jak i poszczególnych procesów oczyszczania spalin.

Celem jest opracowanie kompleksowej metody głębokiej redukcji rtęci dedykowanej dla konkretnego obiektu w zależności  od spalanego paliwa, charakterystyki spalin i oczekiwań danego użytkownika obiektu energetycznego. Proponowane rozwiązanie pozwoli na kontrolowaną redukcję emisji rtęci na wybranym etapie procesu oczyszczania spalin. Dobór odpowiednich dawek addytywów podawanych w odpowiednich miejscach ciągu spalin, w zależności od specyfiki danego obiektu, pozwoli na kontrolę procesu redukcji emisji rtęci poprzez kombinację kilku z następujących procesów; zwiększenie udziału rtęci utlenionej w procesie spalania, zwiększenie adsorpcji rtęci utlenionej na cząsteczkach popiołu lotnego usuwanego w systemach odpylania spalin, zwiększenie redukcji emisji rtęci w systemach odpylania spalin poprzez wprowadzenie addytywu pylistego w formie impregnowanej lub nie impregnowanej, zwiększenie ilości wychwytywanej rtęci w procesie odsiarczania spalin.