Struktura akcjonariatu

 

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

  • PBG S.A., Multaros Trading Company Ltd. oraz  Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgodnie z porozumieniem z dnia 24 października 2017 r. o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o Ofercie Publicznej(*):

 42.466.001

42.466.001

50,00% + 2 akcje

50,00% + 2 głosy

- PBG S.A.(*)

7.665.999

7.665.999

9,03%

9,03%

- Multaros Trading Company Ltd. (*)(**)

34.800.001

34.800.001

40,97%

40,97%

- Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (*)

1

1

poniżej 0,01%

poniżej 0,01%

  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (***)

8.048.507

8.048.507

9,48%

9,48%

  • Pozostali

34.417.490

34.417.490

40,52%

40,52%

(*) stan akcji na podstawie zawiadomienia od PBG i Multaros z dnia 30 października 2017 r. i zawiadomienia Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z dnia 31 października 2017 roku,
(**) Multaros Trading Company Ltd. jest spółką zależną PBG S.A. w związku z czym spółka RAFAKO S.A. („Spółka”) jest pośrednio kontrolowana przez PBG, która posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 42.466.000 akcji Spółki stanowiących 50% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50% + 1 głos ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.  
(***) stan akcji na podstawie zawiadomienia z dnia 30 lipca 2015 roku.