komunikat prasowy

WIESŁAW RÓŻACKI WRACA DO RAFAKO 16 listopada 2012

Wiesław Różacki wraca na stanowisko prezesa zarządu RAFAKO S.A. Wraz z nim do pełnienia swych funkcji powrócili wiceprezes Bożena Kawałko i wiceprezes Dariusz Karwacki.


Wiesław Różacki wraca na stanowisko prezesa zarządu RAFAKO S.A. Wraz z nim do pełnienia swych funkcji powrócili wiceprezes Bożena Kawałko i wiceprezes Dariusz Karwacki
.

Zmiany w zarządzie są wynikiem postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach X Wydział Gospodarczy z dnia 15 listopada br., w którym  Sąd ten udzielił zabezpieczenia roszczeniu o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej z dnia 29 października br. i zawiesił wykonanie uchwał, na mocy których Wiesław Różacki, Bożena Kawałko i Dariusz Karwacki zostali rzekomo odwołani z zajmowanych funkcji, a na stanowisko prezesa RAFAKO powołany rzekomo został Paweł Mortas.

Postanowienie Sądu obowiązuje do dnia odbycia posiedzenia przez Radę Nadzorczą RAFAKO S.A. w składzie ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy, które odbędzie się 26 listopada 2012 r., ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

Uzasadnieniem wydania takiego postanowienia przez Sąd była próba zawarcia niekorzystnej dla RAFAKO ugody  ze spółkami z grupy kapitałowej Alstom, a także zastaw ustanowiony na akcjach RAFAKO S.A.

W uzasadnieniu Sądu można przeczytać m.in, że 28 października br. zarząd RAFAKO powziął „od pracownika PBG (…) wiadomość o negocjowanej przez nich  w imieniu RAFAKO S.A. ugody ze spółkami Alstom. Warunki na jakich RAFAKO S.A. miałoby zawrzeć przedmiotową ugodę są w sposób jednoznaczny skrajnie niekorzystne dla RAFAKO S.A. i w sposób wysoce prawdopodobny mogą doprowadzić do faktycznego zrzeczenia się przez RAFAKO S.A. wszelkich swoich zasadnych roszczeń, w sytuacji, gdy RAFAKO S.A. realnie może nie otrzymać nic w zamian”.
 
W grę wchodziła niebagatelna kwota roszczeń, wynoszących ponad 374 mln zł oraz 30 mln euro, czyli łącznie ponad 400 mln zł. „w zamian za kwotę 160 mln zł płatną w całości pod warunkami, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nigdy się nie ziszczą i  uzależnionych od okoliczności będących praktycznie poza jakimkolwiek wpływem RAFAKO S.A.” - uzasadniał dalej Sąd.

W decyzji Sądu można przeczytać ponadto, że „zawarcie ugody  według projektu otrzymanego od PBG może w wariancie szczególnie negatywnym na tyle osłabić pozycję finansową  RAFAKO S.A., iż nie będzie mogło ono prowadzić  inwestycji energetycznych  jako członek  lub  lider konsorcjum wykonawczego”. Tym samym Alstom  może osiągnąć swój cel osłabienia  pozycji RAFAKO S.A., gdyż transakcja ta ma polegać na „przeniesieniu na rzecz Alstom wszystkich najcenniejszych aktywów inwestycyjnych posiadanych przez RAFAKO S.A.”

Zarząd RAFAKO S.A.  w osobach: Wiesław Różacki, Bożena Kawałko i Dariusz Karwacki zdecydowanie sprzeciwił się takim  działaniom, które były sprzeczne z  interesem RAFAKO S.A. Akcjonariuszy spółki,  wierzycieli PBG  oraz szeroko pojętym interesem publicznym, za co zostali  decyzją Rady Nadzorczej, z dniem 29 października odwołani ze swych funkcji.  Skuteczność tego odwołania obecnie została  zawieszona przez Sąd.


* * *
RAFAKO S.A.
RAFAKO S. A. jest największym europejskim producentem kotłów dla energetyki zawodowej i przemysłowej, urządzeń ochrony środowiska oraz dostawcą kompletnych bloków energetycznych „pod klucz”. Kapitał zakładowy wynosi 139.200.000,00, zł.

« WSTECZ