HYBRYDA+

 

Tytuł projektu

„HYBRYDOWY system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin”

POIR.04.01.04-00-0096/17

Informacje o projekcie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: „Projekty aplikacyjne”, Konkurs 1/4.1.4/2017/POIR

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie nowej klasy wielofunkcyjnego filtra hybrydowego, HYBRYDA+, polegające na rozwinięciu klasycznego filtra hybrydowego poprzez zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest aglomerator elektrostatyczny przeznaczony do ładowania i aglomeracji cząstek pyłu oraz układu wtrysku sorbentu suchego. Elementy te zostaną zintegrowane w jednym, kompaktowym urządzeniu, co odróżnia tę konstrukcję od innych rynkowych rozwiązań.

Efekty projektu:

Produkt projektu zapewni spełnienie dopuszczalnych poziomów emisji pyłu i SO2 przy racjonalizacji kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Filtr będzie wdrożony, jako podstawowa instalacja ochrony środowiska na rynku średnich obiektów energetycznego spalania, które od 2025r. będą objęte zaostrzonymi standardami emisji (Dyrektywa MCP). Dzięki dodatkowej funkcjonalności rozwiązania tj. ograniczeniu w tym samym procesie emisji związków: HCl, HF i metali ciężkich (Hg) produkt projektu wychodzi naprzeciw prośrodowiskowym oczekiwaniom społecznym i może być zastosowany w innych gałęziach przemysłu. Zastosowanie aglomeratora elektrostatycznego zmienia rozkład frakcyjny cząstek popiołu lotnego na korzystniejszy dla procesu odpylania i ograniczenia emisji metali ciężkich (Hg). Dzięki elektryzacji cząstek w aglomeratorze uzyskana zostanie bardziej porowatastruktura placka filtracyjnego, co umożliwi zwiększenie skuteczności absorpcji związków kwaśnych. Celem badań przemysłowych jest zaprojektowanie filtra HYBRYDA+. Prace badawcze zostaną zrealizowane na istniejącej instalacji demonstracyjnej na terenie Elektrowni Łaziska oraz stanowisku do badań aglomeratora elektrostatycznego. W ramach prac rozwojowych zmodernizowana zostanie instalacja demonstracyjna oraz przeprowadzone będą testy i optymalizacja filtra HYBRYDA+ w warunkach przemysłowych. Projekt zostanie zakończony studium wykonalności oraz wytycznymi dodoboru i projektowania filtra. Umożliwi to wdrożenie gotowego produktu bezpośrednio po zakończeniu projektu.

Konsorcjum projektowe:

RAFAKO S.A. – LIDER,Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, TAURON Wytwarzanie S.A.

Wartość projektu:

6 821 935,00 zł  w tym budżet RAFAKO S.A.: 3 229 210,00

Dofinansowanie projektu:

4 401 519,63 zł, w tym przypadające RAFAKO S.A.: 1 466 269,63

Termin realizacji projektu:

2018 - 2021

  

RAFAKO S.A. Laureatem Polskiej nagrody Inteligentnego Rozwoju 2021