BLOKI 200+

 

Tytuł projektu:

„Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnych, nowatorskich a równocześnie niskonakładowych technologii, obejmujących zbiór rozwiązań technicznych, organizacyjnych, prawnych i biznesowych, umożliwiających dokonanie istotnych zmian w pracy bloków energetycznych klasy 200MWe dostosowując je do nowych wymagań oraz określonego reżimu pracy z większą zmiennością obciążenia oraz z dużą liczbą odstawień i uruchomień, z jednoczesnym uwzględnieniem faktu, że istniejące bloki mają być eksploatowane przez kolejne 15-20 lat. Program Bloki 200+ podzielono na trzy fazy:

  • Faza I:    opracowanie koncepcji,
  • Faza II:   weryfikacja koncepcji w skali laboratoryjnej,
  • Faza III:  wdrożenie Metody na obiekcie referencyjnym.

Efekty projektu:

Wdrożenie i przetestowanie szeregu rozwiązań technologicznych, które po sprawdzeniu na bloku referencyjnym będą indywidulnie dobierane dla innych bloków - z uwzględnieniem stanu technicznego danego bloku. Podczas wykonywania badań, szczegółowych analiz oraz projektów wybranych instalacji w ramach prac Fazy II Programu, RAFAKO wraz z Partnerami wypracowało optymalne, kompleksowe rozwiązania  pozwalające na dostosowanie istniejących bloków energetycznych  do zaostrzonych wymagań OSP w zakresie dynamiki pracy bloków oraz przepisów środowiskowych.

W roku 2020 zostanie zrealizowany przedkomercyjny projekt modernizacji na bloku referencyjnym, a w I kwartale 2021 roku zostanie przeprowadzona optymalizacja pracy bloku w nowych warunkach oraz wykonane zostaną pomiary odbiorowe, potwierdzające elastyczną i bezpieczną pracę bloku z dużą ilością odstawień i uruchomień oraz możliwością pracy przy niskim obciążeniu w godzinach mniejszego  zapotrzebowania na energię elektryczną.Proponowana Metoda ma duże szanse komercjalizacji w krajowych i zagranicznych elektrowniach - spalających zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny.

RAFAKO jako blok referencyjny wybrało blok nr 6 w Elektrowni Jaworzno III, należącej do TAURON Wytwarzanie S.A. 

Konsorcjum projektowe:

RAFAKO S.A.  – Wykonawca,

Główni Partnerzy: SIEMENS, Politechnika Śląska, Instytut Metalurgii Żelaza, Energoprojekt Katowice, Energopomiar, FPM Mikołów oraz TAURON Wytwarzanie

Wartość projektu:

Faza I – 100.000 zł brutto; Faza II-2.500.00 zł brutto; Faza III – 86.552.458,60 zł brutto

Dofinansowanie projektu:

100 % wartości projektu

Termin realizacji projektu:

Faza I i II – zakończona, zakończenie Fazy III: 31 marca 2021 r.