Ochrona Środowiska i Polityka Jakościowa

1. Deklaracja środowiskowa

RAFAKO S.A. od lat dba o środowisko. Prowadzi systematyczne działania ograniczające szkodliwy wpływ swojej działalności na środowisko.
W 2005 roku RAFAKO S.A. wdrożyło system Ekozarządzania i Audytu (EMAS) wg Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 761/2001 z dnia 19 marca 2001 r. Na początku 2007 roku firma została zarejestrowana w krajowym rejestrze EMAS jako piąta organizacja w kraju.
W związku z nowelizacja rozporządzenia weryfikacja sytemu w 2010 r. przeprowadzona została w oparciu o nowe wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009r.
Wdrożenie wymagań EMAS w RAFAKO S.A w Raciborzu świadczy o ponad standardowej dbałości firmy o środowisko naturalne.
Wymogiem EMAS jest obowiązek cyklicznego opracowywania i udostępniania społeczeństwu i zainteresowanym stronom deklaracji środowiskowej, która zawiera informacje na temat postępów w zakresie efektów działalności środowiskowej.

Załącznik – deklaracja z 2013 r.

2. Badania 50+

w opracowaniu

3. Emisja do powietrza

Emisja zanieczyszczeń do powietrza to wynik przede wszystkim pracującej kotłowni oraz stosowanych w RAFAKO S.A. technologii produkcji, które obejmują następujące operacje technologiczne:

 • czyszczenie (śrutowanie),
 • cięcie gazowe i plazmowe,
 • obróbka plastyczna,
 • obróbka cieplna,
 • spawanie,
 • szlifowanie,
 • malowanie,
 • próby wodne.

Największy udział w emisji zorganizowanej ma emisja z kotłowni. Emitowane zanieczyszczenia do powietrza to głównie pył, dwutlenek siarki i tlenki azotu. W latach 2000 – 2008 kotłownia była modernizowana.
Efektem modernizacji kotłowni jest:

 • wzrost mocy kotłów,
 • większa sprawność,
 • zapewnienie wartości stężeń i emisji zanieczyszczeń na poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami,
 • poprawa ogrzewania hal produkcyjnych,
 • obniżenie zużycia energii elektrycznej do napędu pomp obiegowych i kotłowych.

Wielkość głównych zanieczyszczeń z kotłowni przedstawia poniższy wykres.

 

Załącznik – deklaracja z 2013 r.

4. Odpady

Około 99% wytwarzanych w RAFAKO S.A. odpadów to odpady inne niż niebezpieczne. 80‑90% z nich stanowi żużel z kotłowni i odpady poprodukcyjne, takie jak złom żelaza, odpady z toczenia i piłowania, odpady spawalnicze oraz poszlifierskie.
Odpady niebezpieczne stanowią około ok. 1% wszystkich wytwarzanych w zakładzie odpadów. W grupie odpadów niebezpiecznych największy udział mają zużyte oleje oraz tkaniny do wycierania.
Zmniejszenie emisji odpadów oraz ich segregacja jest jednym z podstawowych celów Polityki Środowiskowej. Prowadzone są działania mające na celu minimalizację ilości wytwarzanych odpadów poprzez segregację odpadów (szkło, makulatura, plastik) oraz cykliczne szkolenia, kształtujące świadomość środowiskową pracowników.

Załącznik – deklaracja z 2013 r.

5. Gospodarka wodno-ściekowa

Woda na potrzeby RAFAKO S.A. pobierana jest z wodociągu miejskiego na podstawie stosownej umowy. Używana jest do celów socjalno-bytowych załogi, produkcyjnych i porządkowych.
Woda w procesie produkcyjnym wykorzystywana jest do uzupełniania basenu wody obiegowej służącej do przeprowadzania ciśnieniowych prób wodnych.
Oszczędne gospodarowanie wodą w realizacji procesów produkcyjnych i na potrzeby socjalne jest tematem, który RAFAKO S.A. realizuje od lat. Modernizacja instalacji wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych prowadzona jest od 2002. Efektem tych prac jest zmniejszenie ilości pobieranej wody o prawie 50%.

RAFAKO S.A. posiada, wybudowaną w 1992 roku i zmodernizowaną po powodzi w 1997 roku, mechaniczno - biologiczną oczyszczalnię ścieków.
Ścieki bytowo – przemysłowe powstałe w zakładzie odprowadzane są na oczyszczalnię - skąd po oczyszczeniu łączone są ze ściekami deszczowymi, które zbierane są z powierzchni dachów, zakładowych dróg i placów. Oczyszczone ścieki bytowo-przemysłowe i ścieki opadowe powstające w RAFAKO S.A. odprowadzane są do rzeki Odry.
Główne zanieczyszczenia wprowadzane do rzeki Odry ze ściekami to: zawiesina, azot i fosfor, siarczany, chlorki.
Emisję wybranych zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach przedstawia poniższy wykres.

Załącznik – deklaracja z 2013 r.

Polityka Środowiskowa

System Zarządzania Środowiskowego jest elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania BHP (ZSZ), który został zbudowany w oparciu o wymagania normy ISO 9001, ISO 14001, Rozporządzenia WE nr 1221/2001 (EMAS), normy PN-N-18001 i Dyrektywy nr 97/23/WE, z uwzględnieniem wymagań normy PN ISO 3834-2.
Zasady ZSZ zapewniają realizację Polityki Jakości, Polityki Środowiskowej i Polityki BHP. System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 funkcjonuje i jest certyfikowany od 1998 roku. W 2005 roku RAFAKO S.A. wdrożyło system Ekozarządzania i Audytu wg Rozporządzenia WE nr 1221/2001 (EMAS).
Firma została wpisana do rejestru krajowego EMAS dnia 31 stycznia 2007 roku jako piąta organizacja w kraju i posiada nr PL 2.24-001-5.
System Zarządzania Środowiskowego stanowi integralną część ogólnego systemu zarządzania organizacją. W procesie przeglądu środowiskowego (przeprowadzanym, co roku) identyfikowane są aspekty środowiskowe z wyszczególnieniem aspektów znaczących. Przegląd środowiskowy uwzględnia również oddziaływanie na środowisko wyrobów, usług i dostawców. Jest podstawą do formułowania celów i zadań środowiskowych. Na podstawie zadań, dla których zagwarantowano środki finansowe, tworzony jest Program Zarządzania Środowiskowego, którego realizacja jest monitorowana i systematycznie oceniana. Zadania środowiskowe ujmowane są również w Planach Poprawy Jakości i Zarządzania Środowiskowego, tworzonych i realizowanych, co roku, w poszczególnych jednostkach organizacyjnych spółki.
Szczególnym nadzorem objęto wszystkie urządzenia do ochrony środowiska, które utrzymywane są w pełnej sprawności technicznej i obsługiwane przez kwalifikowany personel.
Co roku Zespół ds. Zarządzania Środowiskowego dokonuje oceny efektów działalności środowiskowej wg kryteriów ustalonych na podstawie wymagań prawnych i decyzji, wyników przeglądu systemu i auditów wewnętrznych, a także danych o bieżących i wcześniejszych efektach działalności RAFKO S.A.
Do oceny wykorzystuje się również wskaźniki zdefiniowane tak, aby uzyskać informacje o efektach w zakresie zarządzania i działalności operacyjnej organizacji.
Skuteczność działań w Systemie Zarządzania Środowiskowego jest oceniana w trakcie auditów wewnętrznych i w trakcie corocznego przeglądu Systemu przez Radę ds. Jakości oraz auditów nadzoru prowadzonych przez TUV NORD Katowice.
RAFAKO S.A. prowadzi otwarty dialog ze społecznością lokalną w zakresie swoich efektów działalności środowiskowej. Służy temu Deklaracja Środowiskowa oraz publikowanie informacji o działaniach pro środowiskowych w lokalnej gazecie „Nowiny Raciborskie” i na portalach raciborskich.

Załącznik - Polityka Środowiskowa