Elastyczność - IFCAMS

 

Tytuł projektu:

 

„Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych”

POIR.01.02.00-00-0265/16

Cel projektu:

Rosnący udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej powoduje, że sektor energetyczny staje przed nasilającym się problemem obniżonej opłacalności eksploatacji bloków węglowych. Obecnie w celu zapewnienia wymaganej rezerwy na wypadek nieprzewidzianego ograniczenia produkcji OZE duża część jednostek konwencjonalnych musi być uruchomiona w okresach, w których rynkowa cena energii elektrycznej jest niższa od kosztu zmiennego jej wytworzenia. Z drugiej strony rosnący udział OZE przyczynia się do konieczności okresowego wyłączania bloków lub ich utrzymywania w gorącej rezerwie, co jest z kolei kosztowne z uwagi na koszty dodatkowych uruchomień oraz większe niż do tej pory koszty remontów.

W ramach realizacji niniejszego projektu proponuje się zastosowanie rozwiązania poprawiającego ekonomikę pracy konwencjonalnych jednostek wytwórczych poprzez:

- zwiększenie elastyczności ich pracy

- obniżenie aktualnego minimum technicznego.

Efekty projektu:

Skutkiem realizacji przedsięwzięcia będzie:

- możliwość zmniejszonej produkcji energii elektrycznej w czasie doliny cenowej i obniżenie w ten sposób straty związanej z koniecznością wytwarzania elektryczności poniżej kosztów zmiennych. Przewiduje się, że proponowane rozwiązanie pozwoli na obniżenie minimum technicznego bloków  w szczególnych przypadkach do poziomu ok. 25% mocy znamionowej.

- możliwość zapewnienia wymaganej rezerwy mocy dla systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu mniejszej liczby bloków, poprzez zwiększenie elastyczności część konwencjonalnych jednostek wytwórczych utrzymywanych obecnie w gorącej rezerwie będzie mogła być wyłączona przyczyniając się jednocześnie do większego wykorzystania OZE.

Konsorcjum projektowe:

RAFAKO S.A. – LIDER, TAURON WYTWARZANIE, ENERGOPROJEKT KATOWICE

Wartość projektu:

9 399 511,11 zł w tym budżet RAFAKO S.A.: 2 369 625 zł

Dofinansowanie projektu:

5 710 961,27 zł

Termin realizacji projektu:

2017 - 2020