Odzysk ciepła

RAFAKO S.A. oferuje realizacje systemów transferu i odzysku ciepła:

  • transferu ciepła opartego o krzyżowe wymienniki ciepła zabudowane na ciągach spalinowych,

  • transferu ciepła opartego o wymienniki ciepła z medium pośrednim,

  • odzysku ciepła utajonego z kondensacji pary wodnej zawartej w gazie.

Transfer i odzysk ciepła ze spalin surowych.

Wymienniki ciepła typu krzyżowego, działają na zasadzie kontaktu pośredniego pomiędzy spalinami oczyszczonymi oraz surowymi transferując ciepło przez ścianki przegrody. Wymienniki ciepła z wymuszonym obiegiem, wykorzystują wodę jako medium transferowe i przekazują ciepło odzyskane ze spalin surowych wg potrzeb procesu do wstępnego podgrzania powietrza, do podgrzania wody zasilającej lub podgrzewania spalin oczyszczonych.

Zdjęcie ściany sitowej krzyżowego wymiennika ciepła opartego o zastosowanie rur wykonanych z odpornego chemicznie i termicznie tworzywa fluorowego.

Różne koncepcje zabudowy wymienników ciepła

Montaż modułu wymiennika ciepła z medium posrednim

Wnętrze kanału z zabudowanym wymiennikiem ciepła

Zabudowa wymienników na spalinach surowych pozwala poza odzyskiem energii obniżyć zapotrzebowanie wody przez IOS.

 

Odzysk ciepła ze spalin - kondensacja.

Odzysk ciepła utajonego odbywa się w wymienniku ciepła (skraplaczu) lub płuczce zintegrowanej z wymiennikiem ciepła, gdzie para wodna zawarta w spalinach kondensuje się i przekazuje ciepło utajone wodzie o wystarczająco niskiej temperaturze – zwykle będzie to strumień powrotny lokalnej sieci ciepłowniczej. Skraplacz poprzedzony płuczką zapewnia dodatkowe korzyści w postaci redukcji emisji do powietrza (pyłu i gazów kwaśnych). Rozwiązanie jest dedykowane dla instalacji w których spala się niskokaloryczne i wilgotne paliwo takie jak biomasa, odpady komunalne, torf, miał lub węgiel brunatny, w których istnieje jednocześnie możliwość transferu ciepła do czynnika o niskiej temperaturze takiego jak powrotna woda C.O. Rozwiązanie to zapewnia nie tylko zwiększenie produkcji energii ale także wypełnienie najsurowszych limitów emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Montaż skrubera i skraplaczy

W zależności od rodzaju paliwa i składu gazu powstający w skraplaczu kondensat wymaga podczyszczenia (biomasa leśna) lub pełnego oczyszczenia (mieszanki biomasy, odpady, miały, węgiel). Istnieje możliwość zabudowy układu filtracji i odwróconej osmozy celem uzyskania z kondensatu wody całkowicie zawracanej do procesu. W przypadku zrzutu do kanalizacji kondensat po podczyszczeniu wymaga także schłodzenia.

Układ pozwala zwykle uzyskać do 25% energii cieplnej więcej dla danego układu kotłowego (lub o tyle ograniczyć zużycie paliwa przy tej samej całkowitej wydajności cieplnej). Dla ochrony skraplacza przed korozją i zanieczyszczeniem powierzchni wymiany ciepła układ jest zabudowywany za systemem oczyszczania spalin.

Aktualnie RAFAKO S.A. jest w fazie realizacji systemu oczyszczania spalin pochodzących ze spalania biomasy połączonego z odzyskiem ciepła kondensacji pary wodnej przeznaczonego dla 2 kotłów ze złożem fluidalnym nowej elektrociepłowni w Wilnie.

Schemat blokowy zabudowy Układu Odzysku Ciepła Kondensacji

Przykład działania układu płuczka plus skraplacz (mały obiekt)

Przykład wizualizacji zabudowy instalacji dla 2 linii produkcyjnych