Oczyszczanie ścieków

Oczyszczalnie ścieków z mokrych metod oczyszczania spalin.

Pełne oczyszczanie ścieków z instalacji oczyszczania spalin bazuje zasadniczo na dwóch etapach składających się z następujących procesów fizykochemicznych:

  • I stopień oczyszczania: neutralizacja, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, zagęszczanie i odwadnianie osadów,

  • II stopień oczyszczania: neutralizacja – wytrącanie metali ciężkich, koagulacja, flokulacja, sedymentacja, zagęszczanie i odwadnianie osadów.

Osad uzyskiwany w I stopniu oczyszczalni ścieków zawiera głównie zawiesinę zawartą w ściekach surowych i w związku z tym stanowi odpad nie-niebezpieczny, natomiast osad uzyskiwany na II stopniu oczyszczalni ścieków zawierający wytrącone metale ciężkie stanowi odpad niebezpieczny. Ilość osadu uzyskiwanego w II stopniu oczyszczalni ścieków jest niewielka w stosunku do ilości osadu uzyskiwanego w I stopniu oczyszczalni ścieków.

Ścieki oczyszczone z II stopnia oczyszczania kierowane są na wieżę chłodzącą gdzie następuje obniżenie ich temperatury oraz na filtry piaskowe i węglowe gdzie usuwane są resztki zawiesin oraz związki organiczne. W ten sposób oczyszczone ścieki zbierane są w zbiorniku buforowym ścieków oczyszczonych skąd odprowadzane są do odbiorników naturalnych lub mogą podlegać dalszej przeróbce w instalacjach odsalania wyposażonych w filtry odwróconej osmozy oraz wyparki i krystalizatory.

Przykładowy schemat oczyszczalni ścieków z IOS metodą mokrą wapienną:

Przykładowy model 3D oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną:

Instalacje odsiarczania spalin metodami mokrymi wyposażane są w systemy oczyszczania ścieków z metali ciężkich, oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji. W ostatnim czasie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się opracowana przez RAFAKO S.A. technologia usuwania boru.   

Technologia redukcji emisji boru w ściekach pochodzących z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin

Technologia redukcji emisji boru w ściekach pochodzących z Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS) opracowywana przez RAFAKO S.A. stanowi innowacyjne rozwiązanie, które realizowane jest w ramach projektu „Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe – Program Bloki 200+” finansowanego przez NCBiR. Metoda ta oparta jest na wykorzystaniu selektywnego względem boru sorbentu (żywicy jonowymiennej) do oczyszczania ścieków silnie zasolonych . Pozwala ona na obniżenie stężenia boru w ściekach do wartości poniżej 1 ppm (1 mg/l).

Technologia prowadzona jest w trzech kluczowych procesach: sorpcji, desorpcji oraz regeneracji złoża. W trakcie sorpcji dochodzi do selektywnego wiązania jonów boru ze strukturą sorbentu poprzez tworzenie połączeń kompleksowych boru ze specyficznymi grupami chelatującymi. Proces desorpcji polega natomiast na kontrolowanym uwolnieniu jonów boru związanych z sorbentem przy pomocy kwasu chlorowodorowego. Z kolei faza regeneracji polega na ponownym przygotowaniu złoża sorbentu do procesu sorpcji za pomocą roztworu wodorotlenku sodu. Dodatkowym węzłem opracowywanym w ramach tej technologii jest zagospodarowanie roztworu boru powstałego w wyniku procesu desorpcji poprzez wytrącenie stałych, trudno rozpuszczalnych wapniowych soli nadtlenowych boru.

Ponadto w świetle parametrów ścieków z IMOS poddanych oczyszczaniu w klasycznej mechaniczno-chemicznej oczyszczalni oraz wobec wrażliwości żywicy jonowymiennej na zanieczyszczenia mechaniczne, w szczególności zawiesiny oraz zanieczyszczenia o rozdrobnieniu koloidalnym, jak również obecność w ściekach po procesach ich chemicznej obróbki wysokocząsteczkowych związków organicznych i związków polarnych zastosowanie zabezpieczającego piaskowego i węglowego filtra jest nieodzowne. Stąd też zdecydowano się na uzupełnienie technologii redukcji emisji boru o wstępny węzeł filtracji ścieków na wspomnianych filtrach przed skierowaniem ich na docelowy węzeł wymiany jonowej.