Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2017

2018 2019 2020

2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

616 631

643 313 947 061 869 360 430551

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(37 110)

3 703 (250 395) (279 284) 43836

Zysk (strata) brutto

(46 809)

6 931 (284 260) (284 579) 34518

Zysk (strata) netto

(64 105)

4 302 (271 644) (297 523) 35110

Aktywa razem

903 902

917 735 945 588 782 484 586230

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

510 652

523 309 828 059 974 737 673952

Zobowiązania długoterminowe

53 383

48 880 68 024 65 729 315650

Zobowiązania krótkoterminowe

457 269

474 429 760 035 909 008 358302

Kapitał własny

393 250

394 426 117 529 (192 253) (87722)

Kapitał zakładowy

254 864

254 864 254 864 254 864 321761

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

85 397 751

127 431 998 127 431 998 127 431 998 160 880 445

 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2017

2018 2019 2020 2021

Rentowność netto

(10,40)%

0,70% (30,1)% -34,20% 8,2%

Zwrot aktywów

(7,10)%

0,50% (30,5)% -38,00% 6%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,40

1,38 0,85 0,60 1,08

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

129,90%

132,70% 792,2% -507,00% -768,3%