Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł)

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 030 092

1 078 589

739 588

1 143 740

989 296

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

60 067

106 310

(31 271)

28 385

15 575

Zysk (strata) brutto

73 674

23 368

(142 031)

27 301

33 438

Zysk (strata) netto

54 845

7 137

(139 781)

23 515

26 587

Aktywa razem

1 000 596

1 247 699

1 008 351

1 037 898

986 971

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

610143

850 207

751 403

761 401

595 148

Zobowiązania długoterminowe

36 815

51 001

38 336

49 357

52 155

Zobowiązania krótkoterminowe

573 328

799 206

713 067

712 044

542 993

Kapitał własny

390 453

397 492

256 948

276 497

391 823

Kapitał zakładowy

139 200

139 200

139 200

139 200

169 864

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

69 600 000

69 600 000

69 600 000

69 600 000

74 472 635

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

Rentowność netto

5,3%

0,7%

-18,9%

2,1%

2,7%

Zwrot aktywów

5,5%

0,6%

-13,9%

2,3%

2,7%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,1

1,1

1,0

1,0

1,3

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

156,3%

213,9%

292,4%

275,4%

151,9%