Informacje finansowe skonsolidowane

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 118 499

1 291 391

748 103

1 183 472

1 550 090

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

64 311

15 046

(29 720)

37 719

40 719

Zysk (strata) brutto

79 105

(920)

(140 354)

34 417

46 079

Zysk (strata) netto

59 161

(27 299)

(134 648)

23 784

33 950

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

58 439

9 835

(135 349)

22 583

34 070

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom mniejszościowym

722

(37 134)

701

1 201

(120)

Aktywa razem

1 386 076

1 306 411

1 065 402

1 146 562

1 251 218

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

920 461

876 858

771 313

833 108

821 452

Zobowiązania długoterminowe

112 062

58 073

45 676

52 017

67 664

Zobowiązania krótkoterminowe

808 399

818 785

725 637

766 251

753 788

Kapitał własny ogółem

409 431

419 118

294 089

313 454

429 766

Kapitał zakładowy

139 200

139 200

139 200

139 200

169 864

Liczba akcji

69 600 000

69 600 000

69 600 000

69 600 000

74 472 635

 

WYBRANE SKONSOLIDOWANE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2011

2012

2013

2014

2015

Rentowność netto

5,22%

0,76%

-18,10%

1,90%

2,2%

Zwrot aktywów

4,22%

0,75%

-12,70%

2,00%

2,7%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,1

1,1

1,01

1,0

1,2

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

224,81%

209,22%

272,60%

271,60%

193,2%