Harmonogram

Przewidywany harmonogram Oferty

Poniżej przedstawiono informacje na temat przewidywanego harmonogramu Oferty według czasu warszawskiego.

9-15 lipca 2015 r.

budowa księgi popytu wśród inwestorów

15 lipca 2015 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów;

ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych

nie później niż 16 lipca 2015 r.

publikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych

16-20 lipca 2015 r.

okres przyjmowania zapisów Inwestorów

nie później niż 21 lipca 2015 r.

przydział Akcji Oferowanych Inwestorom

około 29 lipca 2015 r.

zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji na GPW


Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są niezależne od Spółki. Spółka, w uzgodnieniu z Współzarządzającymi Księgą Popytu, zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w trybie przewidzianym w art. 52 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Prospekt. W przypadku gdy w ocenie Spółki zmiana harmonogramu Oferty mogłaby w sposób znaczący wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie aneksu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF), zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Zmiana terminów rozpoczęcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

Zmiana terminów zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej informacji o tym nastąpi najpóźniej do godz. 15.00 w aktualnym dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

Nowe terminy dla innych zdarzeń przewidzianych w harmonogramie zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu upływu danego terminu, z wyjątkiem skrócenia terminu zakończenia budowania księgi popytu wśród inwestorów, który zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 15:00 w dniu upływu takiego skróconego terminu.

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako odwołanie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty.

Jeśli decyzja o zmianie harmonogramu Oferty zostanie podjęta po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, ale przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów Inwestorów, Spółka w uzgodnieniu z Współzarządzającymi Księgą Popytu może ponownie przeprowadzić proces budowania księgi popytu, przy czym w takiej sytuacji Spółka określi, czy wcześniej złożone deklaracje i zaproszenia do objęcia Akcji Oferowanych tracą czy też zachowują ważność.

Zmiany terminów przeprowadzenia Oferty mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu.