Raporty bieżące

 • RB 35/2016 Zawiadomienie o transakcji na akcjach RAFAKO S.A. 2 grudnia 2016

 • RB 34/2016 Przyjęcie propozycji nabycia obligacji zwykłych PBG S.A. w zamian za potrącenie wierzytelności układowych.28 listopada 2016

 • RB 33/2016 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie rozpoczęcia negocjacji dotyczących zmiany postanowień umowy z Tauron Wytwarzanie S.A. na realizację projektu Jaworzno.21 listopada 2016

 • RB 32/2016 Uruchomienie Programu Dobrowolnych Odejść dla pracowników RAFAKO S.A.16 listopada 2016

 • RB 31/2016 Zawarcie aneksu do istotnej umowy z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.20 października 2016

 • RB 30/2016 Zawiadomienie z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.30 września 2016

 • RB 29/2016 Zawarcie umowy z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.30 września 2016

 • RB 28/2016 Zawarcie znaczącej umowy warunkowej z JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ.29 września 2016

 • RB 27/2016 Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin wraz z modernizacją elektrofiltrów w ENEA w Wytwarzanie Sp. z o.o. 3 sierpnia 2016

 • RB 26/2016 Otrzymanie noty obciążeniowej. 3 sierpnia 2016

 • RB 25/2016 Zawarcie listu intencyjnego.14 lipca 2016

 • RB 24/2016 Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną od RAFAKO S.A.14 lipca 2016

 • RB 23/2016 Wybór oferty na budowę bloku kogeneracyjnego w nowej elektrociepłowni w Wilnie.13 lipca 2016

 • RB 22/2016 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.11 lipca 2016

 • RB 21/2016 Odstąpienie przez RAFAKO S.A. od kontraktu z Mostostal Warszawa S.A. 7 lipca 2016

 • RB 20/2016 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. 1 lipca 2016

 • RB 19/2016 Stanowisko RAFAKO S.A. w przedmiocie oświadczenia Mostostal Warszawa S.A. o odstąpieniu od kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2016 roku.21 czerwca 2016

 • RB 18/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 21 czerwca 2016 roku.21 czerwca 2016

 • RB 17/2016 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A.21 czerwca 2016

 • RB 16/2016 Otrzymanie pisma o odstąpieniu od kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. 15 czerwca 2016

 • RB 15/2016 Stan realizacji kontraktu na budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie14 czerwca 2016

 • RB 14/2016 Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A. 31 maja 2016

 • RB 13/2016 Aktualizacja Strategii stabilnego wzrostu Grupy Kapitałowej RAFAKO na lata 2015-2018. 25 maja 2016

 • RB 12/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 21 czerwca 2016 roku wraz z projektami uchwał. 24 maja 2016

 • RB 11/2016 Ustanowienie zastawów rejestrowych przez podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno. 13 kwietnia 2016

 • RB 10/2016 Korekta wybranych danych finansowych dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego RAFAKO S.A. za 2015 rok. 7 kwietnia 2016

 • RB 9/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 24 marca 2016 roku. 24 marca 2016

 • RB 8/2016 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 24 marca 2016

 • RB 7/2016 Ustanowienie i zmiana zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.18 marca 2016

 • RB 6/2016 Ustanowienie i zmiana zastawów rejestrowych przez RAFAKO S.A. oraz podmiot zależny od RAFAKO S.A. w związku z projektem Jaworzno.10 marca 2016

 • RB 5/2016 Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.26 lutego 2016

 • RB 4/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 24 marca 2016 roku wraz z projektami uchwał.26 lutego 2016

 • RB 3/2016 Zmiana znaczącej umowy zawartej przez podmiot zależny od RAFAKO S.A., zmiana oraz ustanowienie zabezpieczeń na majątku RAFAKO S.A. oraz spółki zależnej.25 lutego 2016

 • RB 2/2016 Stałe daty przekazywania raportów okresowych w 2016 roku28 stycznia 2016

 • RB 1/2016 Spełnienie się warunków zawieszających z warunkowej umowy podwykonawczej dotyczącej projektu Jaworzno.13 stycznia 2016