komunikat prasowy

Wniosek o sprostowanie komunikatu prasowego opublikowanego przez Radio Maryja dotyczącego Projektu "MUZEUM W TORUNIU" 11 stycznia 2024

Dotyczy: publikacji prasowej z dnia 20 grudnia 2023 r. na portalu internetowym https://www.radiomaryja.pl ws. odstąpienia od umowy i ugody z RAFAKO S.A. (link do komunikatu: https://www.radiomaryja.pl/informacje/muzeum-pamiec-i-tozsamosc-wydalo-oswiadczenie-ws-odstapienia-od-umowy-i-ugody-z-rafako-s-a/)

RAFAKO/DPG01/2024/008                                                                       Racibórz, 10.01.2024 r.

 

 

Redaktor Naczelny

Radio Maryja

ul. Żwirki i Wigury 80

87-100 Toruń

 

Dotyczy: publikacji prasowej  z dnia 20 grudnia 2023 r. na portalu internetowym https://www.radiomaryja.pl ws. odstąpienia od umowy i ugody z Rafako S.A.

(link do komunikatu: https://www.radiomaryja.pl/informacje/muzeum-pamiec-i-tozsamosc-wydalo-oswiadczenie-ws-odstapienia-od-umowy-i-ugody-z-rafako-s-a/)

 

 

WNIOSEK O SPROSTOWANIE KOMUNIKATU PRASOWEGO

 

Szanowni Państwo,

działając w imieniu RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu (dalej: „RAFAKO”), jako członkowie zarządu Spółki, uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, zgodnie z art. 31a oraz art. 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1914 ze zm.), dalej jako „Prawo prasowe”, zwracamy się do Państwa z wnioskiem o niezwłoczne, bezpłatne opublikowanie sprostowania do publikacji prasowej   z dnia 20 grudnia 2023 r. na portalu internetowym https://www.radiomaryja.pl ws. odstąpienia od umowy i ugody z Rafako S.A.

W powyższej publikacji prasowej  podano  nieprawdziwe informacje o następującej treści:

Mimo upływu ponad 9 tygodni od daty podpisania ugody, RAFAKO nie przekazało Muzeum tych oświadczeń.”

Zgodnie natomiast ze stanem faktycznym RAFAKO w piśmie RAFAKO/DPG01/2023/142 z dnia 15.12.2023 r. poinformowała Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu (dalej: „Muzeum”) o nadaniu przesyłki kurierskiej na adres Inwestora, zawierającej podpisane przez Podwykonawców oraz RAFAKO oryginały oraz kopie oświadczeń Podwykonawców wraz z wymaganymi załącznikami, która to przesyłka dotarła do biura Inwestora w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 13:38, podczas gdy powyższy komunikat zawierający powyższe stwierdzenie został opublikowany w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 14:24. Odmowa odbioru przesyłki w dniu 20 grudnia 2023 roku nastąpiła z uwagi na jakoby cyt.: „przesyłka, która dotarła do biura Inwestora w Warszawie w dniu 20 grudnia br., była kompletnie mokra i w wielu miejscach podarta, koperta była otwarta i nie było pewności, czy jej zawartość jest kompletna.”. Powyższe twierdzenia zostały skonfrontowane z firmą InPost, a otrzymana przez RAFAKO informacja wskazuje, że odmowa nie wiązała się ze zgłoszeniem uszkodzenia przesyłki. Muzeum przyjęła przesyłkę  dnia następnego, tj. w dniu 21.12.2024 r. .

W publikacji prasowej z dnia 20 grudnia 2023 roku podano również następującą nieprawdziwą informację jakoby „Muzeum, mimo utrudnień ze strony RAFAKO, dokonuje wymagalnych płatności na rzecz podwykonawców.”, podczas gdy Inwestor dopuścił się wielokrotnie bezpośrednich płatności z naruszeniem art. 143c ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż część z zapłaconych podwykonawcom wierzytelności była niewymagalna na dzień ich zapłaty, o czym RAFAKO uprzednio informowało Inwestora, wykazując brak podstaw do dokonania tych płatności w trybie art. 143c ustawy prawo zamówień publicznych. RAFAKO wielokrotnie natomiast apelowała do Inwestora o rozpoczęcie bezpośrednich płatności w trybie przewidzianym Ugodą, co spotykało się z odmową Inwestora. W powyższej publikacji prasowej   podano również dalsze nieprawdziwe informacje o następującej treści:

W dniu 20 grudnia 2023 roku Muzeum odstąpiło od ugody i umowy zawartych z RAFAKO. Powodem odstąpienia jest niewywiązywanie się przez RAFAKO z obowiązków wynikających z ugody. Generalny Wykonawca nie przedstawił Muzeum Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego mimo udzielenia mu dodatkowego terminu na wypełnienie tego zobowiązania.”

Tymczasem zgodnie ze stanem faktycznym Muzeum przedstawiono Szczegółowy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Planu Naprawczego już w dniu 10.11.2023 r. (a następnie uzupełnionymi pismami [RAFAKO/DPG01/2023/116] z dnia 29.11.2023 r. oraz [RAFAKO/DPG01/2023/144] z dnia 15.12.2023 r.).

W publikacji prasowej   z dnia 20 grudnia 2023 roku podano również następującą nieprawdziwą informację:

Skala robót wykonywanych przez RAFAKO w ramach Planu Naprawczego oraz tryb, w jakim roboty te są prowadzone, nie pozwoli Generalnemu Wykonawcy dotrzymać terminu ustalonego w ugodzie.”

Podczas gdy na dzień publikacji powyższego komunikatu stan zaawansowania prac był na bieżąco aktualizowany i na dzień 20 grudnia 2023 roku osiągnął poziom przynajmniej 53% zrealizowanych napraw usterek wynikających z listy usterek odbioru końcowego o czym Muzeum zostało poinformowane Brak jest więc jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych dla publikacji powyższego stwierdzenia w publikacji prasowej  z dnia 20 grudnia 2023 r.

Takie nieprawdziwe i zmanipulowane informacje nie mogą pozostać bez stanowczej reakcji RAFAKO, gdyż naruszają dobre imię RAFAKO. Dlatego też, wzywamy niniejszym do natychmiastowego zaprzestania wprowadzania opinii publicznej w błąd, stosownego sprostowania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 o następującej treści:

Radio Maryja z siedzibą w Toruniu w związku z publikacją komunikatu prasowego z dnia 20 grudnia 2023 roku na portalu internetowym https://www.radiomaryja.pl ws. odstąpienia od umowy i ugody z Rafako S.A. przez Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu informuje, iż w przedmiotowym komunikacie znalazły się twierdzenia nieprawdziwe i nieścisłe. 1. Nie jest prawdą jakoby mimo upływu ponad 9 tygodni od daty podpisania ugody, RAFAKO nie przekazało Muzeum oświadczeń podwykonawców o stanie rozliczeń z umów zawartych z RAFAKO. 2. Nie jest prawdą, że RAFAKO utrudnia Muzeum dokonywania płatności na rzecz podwykonawców. 3. Nie jest prawdą, iż RAFAKO nie wywiązało się z obowiązków wynikających z ugody polegających na nieprzedstawieniu Muzeum Szczegółowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Planu Naprawczego. 4. Nie jest prawdą, że skala robót wykonywanych przez RAFAKO w ramach Planu Naprawczego oraz tryb, w jakim roboty te są prowadzone, nie pozwoli Generalnemu Wykonawcy dotrzymać terminu ustalonego w ugodzie.”

Jednocześnie Rafako wskazuje, że stosownie do art. 39 Prawa prasowego, jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w terminie określonym w art. 32 ust. 1-3 lub ukazało się z naruszeniem art. 32 ust. 4 lub 5, zainteresowany podmiot, o którym mowa w art. 31a ust. 1 lub 2, może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania.

« WSTECZ