Najbliższe WZ

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33.

Porządek obrad

Projekty uchwał

Uchwała nr 14/2024 Rady Nadzorczej Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki

Uchwała nr 17/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok 

Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok 

Uchwała nr 18/2024 Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zaopiniowania projektu zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A.

Projekt zaktualizowanej polityki wynagrodzeń RAFAKO S.A. 

Formularz pełnomocnictwa

Formularz głosowania przez pelnomocnika

Materiały dla Akcjonariuszy

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 czerwca 2024 roku

 

1. Ogólna liczba akcji w Spółce:  161.439.818
2. Ogólna liczba głosów z akcji:   161.439.818

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. 

Adres do korespondencji związanej z Walnym Zgromadzeniem:

  • wza@rafako.com.pl (zastrzeżenie: ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza)
  • RAFAKO Spółka Akcyjna
    ul. Łąkowa 33
    47-400 Racibórz