komunikat-prasowy

Komunikat inwestorski 16.11.2015 16 november 2015

Podsumowanie najważniejszych danych finansowych i wydarzeń w Grupie RAFAKO w III kwartale 2015 r. oraz do dnia publikacji raportu.

Podsumowanie najważniejszych danych finansowych i wydarzeń w Grupie RAFAKO w III kwartale 2015 r. oraz do dnia publikacji raportu.

Grupa RAFAKO wypracowała w III kwartale 2015 r. 321,784 mln zł przychodów ze sprzedaży (+8,7% r/r) oraz 1 017,056 mln zł w okresie 9 miesięcy od początku roku (+34,8% r/r).

EBIT i EBITDA osiągnęły w III kwartale 2015 r. wartości odpowiednio 10,752 mln zł (+21,2% r/r) i 13,948 mln zł (+15,5% r/r). W okresie od początku roku przyjęły wartości kolejno 25,913 mln zł (+6,2% r/r) oraz 35,438 mln zł (+4,5% r/r).

Zysk netto Grupy za III kwartał 2015 r. wyniósł 7,652 mln zł (+36,3% r/r), a jego skumulowana wartość za 9 pierwszych miesięcy osiągnęła 21,678 mln zł (+11,6% r/r).

Portfel zamówień Grupy RAFAKO na 30.09.2015 r. wynosił ok. 4,9 mld zł. Największą część stanowi projekt Jaworzno - 4,0 mld zł.

Zakończenie publicznej subskrypcji akcji serii J spółki. Objętych subskrypcją zostało 15,3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J w cenie 6,10 zł za akcję. Zapisy na akcje złożyło 145 inwestorów. Wartość emisji sięgnęła 93,5 mln zł, a kapitał zakładowy został podniesiony do kwoty 169,9 mln zł.

Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami przez PBG SA (akcjonariusz większościowy RAFAKO) oraz zawarcie układu w dniu 25 sierpnia 2015 roku. Za przyjęciem układu głosowali wierzyciele, na których przypada 94,61% wierzytelności spółki.

Rozpoczęcie prac dotyczących Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w krakowskiej elektrociepłowni. To największa z czterech tego typu inwestycji realizowanych niemalże równolegle dla Grupy EDF w Polsce przez RAFAKO S.A., w kontrakcie o łącznej wartości 953,6 mln zł brutto.

Podpisanie umowy z firmą ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. na budowę instalacji odsiarczania spalin dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok. Wartość kontraktu wynosi 78,5 mln zł netto (96,6 mln zł brutto). Termin na wykonanie umowy wynosi 26 miesięcy od dnia jej podpisania.

Podpisanie umowy o wartości 180 mln zł z konsorcjum, w którego skład wchodzą Kopex S.A. i Stal-System S.A., przez spółkę w pełni zależną wobec RAFAKO. Umowa dotyczy budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Kontrakt wejdzie w życie pod warunkami uzyskania zgody od gwarantów, Tauronu i RAFAKO.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy RAFAKO

dane w mln zł

Q3'15

Q3'14

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

321,784

295,953

8,7%

EBIT

10,752

8,868

21,2%

EBITDA

13,948

12,079

15,5%

Zysk netto

7,652

5,613

36,3%

 

Wskaźniki rentowności

Q3'15

Q3'14

Zmiana pp

Rentowność brutto ze sprzedaży

9,75%

7,94%

1,82

Marża EBIT

3,34%

3,00%

0,34

Marża EBITDA

4,33%

4,08%

0,25

ROS (rentowność netto sprzedaży)

2,38%

1,90%

0,48

ROA* (rentowność aktywów)

2,10%

1,54%

0,56

ROE* (rentowność kapitału własnego)

6,24%

5,49%

0,75

 

 

 

 

Wskaźniki płynności

Q3'15

Q3'14

Zmiana %

Bieżącej płynności

1,18

1,06

11,23%

Wskaźnik płynności "szybki"

1,16

1,02

12,92%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki zadłużenia

Q3'15

Q3'14

Zmiana
 pp / %

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

66,30%

71,90%

-5,61

Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych

1,97

2,56

-23,14%

Wskaźnik zadłużenia finansowego

0,36

0,45

-19,57%

Dług netto/EBITDA*

   

 

-1,11

2,44

-145,53%

 


* wskaźniki zannualizowane tj. to jest obejmujące dany kwartał i trzy kwartały poprzedzające. 

« WSTECZ