Aktualność

Zawarcie ugody w ramach mediacji z Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 28 february 2023

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent") podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 28 lutego 2023 roku w ramach mediacji przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie („PBG") oraz Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie („GAZ-SYSTEM") ugody („Ugoda") dotyczącej: zawartej pomiędzy RAFAKO jako wykonawcą i GAZ-SYSTEM jako zamawiającym umowy w przedmiocie projektu Goleniów-Płoty („Umowa Goleniów-Płoty"); zawartej pomiędzy konsorcjum w składzie RAFAKO i PBG OIL AND GAS sp. z o.o. (która połączyła się z PBG w trybie art. 492 §1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych) jako wykonawcą oraz GAZ-SYSTEM jako zamawiającym umowy w przedmiocie projektu Tłocznia Kędzierzyn-Koźle („Umowa Kędzierzyn"). Istotne postanowienia Ugody dotyczą: uzgodnienia, że realizacja Umowy Goleniów-Płoty zakończyła się z dniem 15 grudnia 2020 roku; uzgodnienia, że realizacja Umowy Kędzierzyn zakończyła się z dniem 15 grudnia 2020 roku; potwierdzenia, że wykonawca z Umowy Goleniów-Płoty i wykonawca z Umowy Kędzierzyn, był uprawniony do otrzymania dotychczas zapłaconego przez GAZ-SYSTEM wynagrodzenia z tych umów; potwierdzenia, że GAZ-SYSTEM była uprawniona do otrzymania i zaliczenia na poczet swoich wierzytelności: (i) kwoty 15.222.720,75 zł (piętnaście milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i 75/100) otrzymanej od Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie („Hestia") tytułem wypłaty z Gwarancji należytego wykonania umowy numer 280000147245, (ii) kwoty 2.755.069,19 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i 19/100) otrzymanej od Hestia tytułem wypłaty z Gwarancji zwrotu zaliczki numer 280000169992, (iii) kwoty 20.750.100,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych i 00/100) otrzymanej od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („mBank") tytułem wypłaty z Gwarancji bankowej numer 02141KPB19 oraz kwoty 20.750.100,00 zł (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy sto złotych i 00/100) otrzymanej od mBank tytułem wypłaty z Gwarancji bankowej numer 02283KAP19; uzgodnienia spornej części wynagrodzenia wykonawcy z Umowy Goleniów-Płoty w kwocie 30.543.771,78 zł (trzydzieści milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i 78/100) netto tj. 37.568.839,29 zł (trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych i 29/100) brutto; uzgodnienia spornej części wynagrodzenia wykonawcy z Umowy Kędzierzyn w kwocie 63.815.257,80 zł (sześćdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i 80/100) netto tj. 78.492.767,09 zł (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt siedem złotych i 09/100) brutto; uzgodnienia, że na poczet kwoty łącznej wynagrodzenia z punktu 5. i 6. powyżej, GAZ-SYSTEM, z uwzględnieniem dotychczasowych rozliczeń Umowy Goleniów-Płoty i Umowy Kędzierzyn i ustępstw/uzgodnień poczynionych w Ugodzie, dokona na rzecz Emitenta płatności kwoty 21.702.576,80 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć złotych i 80/100), która to płatność będzie równoznaczna z zaspokojeniem przez GAZ-SYSTEM wszystkich należności Emitenta i PBG z w/w umów i inwestycji realizowanych na podstawie w/w umów; zrzeczenia się przez strony Ugody wobec siebie, wszelkich roszczeń związanych z Umową Goleniów-Płoty i Umową Kędzierzyn oraz inwestycjami realizowanymi na podstawie tych umów, z wyjątkiem roszczeń wskazanych w Ugodzie, które nie wpływają istotnie na prawa i obowiązki Stron Ugody. Ugoda, zgodnie z jej treścią, wejdzie w życie pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu powszechnego w przedmiocie zatwierdzenia Ugody. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. Radosław Domagalski-Łabędzki – Prezes Zarządu Dawid Jaworski – Wiceprezes Zarządu

« WSTECZ