Aktualność

Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A. 30 november -1

Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A. [RB 3/2021].

Zarząd RAFAKO S.A w restrukturyzacji („Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2020 z dnia 2 września 2020 roku informującego o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu oraz o złożeniu wniosku do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne („p.r.") ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, raportu bieżącego nr 63/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku informującego o odbyciu zgromadzenia wierzycieli Emitenta i przyjęciu układu oraz raportu bieżącego nr 67/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku informującego o złożeniu przez Emitenta w Sądzie Rejonowym w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy wniosku o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, niniejszym informuje, że w dniu opublikowania niniejszego raportu Emitent poprzez telefoniczny kontakt z sekretariatem Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy uzyskał ustną informację o wydaniu przez właściwy Sąd postanowienia o zatwierdzeniu układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 223 ust. 1 p.r. Przedmiotowe postanowienie jest nieprawomocne.

« WSTECZ