Aktualność

RAFAKO rusza z publiczną ofertą akcji 3 november 2017

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny RAFAKO S.A. związany z ofertą publiczną 42.500.000 akcji serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii K została ustalona na 4 zł. Celem raciborskiej spółki jest pozyskanie ok. 150-170 mln zł brutto.

MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIACH STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB KAŻDEGO INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM

Niniejszy komunikat prasowy stanowi materiał reklamowy, nie zaś prospekt emisyjny w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych. Oferta publiczna papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym, zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie emisyjnym sporządzonym w języku polskim, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”), który został opublikowany przez RAFAKO S.A. („Spółka” „RAFAKO”) w związku z planowaną ofertą publiczną jej akcji prowadzoną w Polsce oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”). Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego, został opublikowany i jest udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.rafako.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. (www.trigon.pl).

Informacja prasowa

03.11.2017 r.

 

RAFAKO rusza z publiczną ofertą akcji

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny RAFAKO S.A. związany z ofertą publiczną 42.500.000 akcji serii K z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii K została ustalona na 4 zł. Celem raciborskiej spółki jest pozyskanie ok. 150-170 mln zł brutto.

Dniem ustalenia prawa poboru do akcji nowej emisji jest 6 listopada 2017 r.*. Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisy dodatkowe potrwają od 9 do 17 listopada 2017 r., a notowanie jednostkowych praw poboru od 9 do 14 listopada 2017 r.

Ok. 65 proc. pozyskanych środków z oferty chcemy przeznaczyć na finansowanie przyszłych kontraktów, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Finansowanie kontraktów, o które zwracamy się do rynku, ma zasadniczo dwa wymiary: konieczność odpowiedniego zabezpieczenia kontraktów na etapie ofertowania i realizacji oraz zapewnienie kapitału obrotowego na ich realizację. Dzięki emisji chcemy zapewnić Grupie RAFAKO możliwość realizacji strategii w zakresie ekspansji zagranicznej oraz uczestnictwa w ciągle rozwijającym się rynku instalacji ochrony środowiska – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO.

Do 25 proc. środków z emisji posłuży jako wkład własny Spółki na wdrożenia nowych produktów, w tym w szczególności produktów w zakresie energetyki rozproszonej (tzw. wyspy poligeneracyjne). Komercjalizacja nowych produktów ma na celu przede wszystkim wygenerowanie nowych obszarów działalności, niezwiązanych z energetyką konwencjonalną, co pozwoli na stabilizację przychodów Grupy w przyszłości.

Pozostałe ok. 10 proc. wpływów będzie przeznaczone na finansowanie projektów R&D prowadzonych przez Spółkę w celu stałego rozwoju i utrzymania konkurencyjności oferty Grupy RAFAKO  – dodała Agnieszka Wasilewska-Semail.

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY:

2 listopada 2017 r.

Ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwiało nabycie Prawa Poboru*

6 listopada 2017 r.

Dzień Prawa Poboru.

9 listopada 2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych.

9 listopada 2017 –
14 listopada 2017 r.

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW.

17 listopada 2017 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych.

28 listopada 2017 r.

Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych.

29 – 30 listopada 2017 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu.

Do dnia 30 listopada 2017 r.

Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu.

Około 8 grudnia 2017 r.

Notowanie Praw do Akcji na GPW.

 

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 6 listopada 2017 r., zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 2 listopada 2017 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwiało nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonywania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje Istniejące na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 3 listopada 2017 r.

Obecny akcjonariusz większościowy RAFAKO, Grupa PBG S.A., sprzeda na rzecz Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN („FIPP FIZ AN”), zarządzanego przez TFI BGK, jednostkowe prawa poboru („JPP”) do akcji nowej emisji RAFAKO, uprawniające Fundusz do objęcia 12.615.768 akcji RAFAKO, po 0,20 zł za sztukę. Transakcja zostanie zawarta nie później niż do ostatniego dnia notowań JPP na rynku regulowanym.

Współzarządzającymi Księgą Popytu oraz Współoferującymi są: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego oraz Trigon Dom Maklerski S.A. Za obsługę prawną Oferty odpowiada kancelaria DLA Piper Wiater sp.k. Wsparcie komunikacyjne zapewnia agencja MakMedia Group.

 

 

RAFAKO S.A. jest niekwestionowanym liderem rynku urządzeń energetycznych w Polsce. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych i największym w Europie producentem kotłów. Firma oferuje projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych a także urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin oraz elektrofiltrów. Ponadto, od szeregu lat dostarcza kotły do termicznej utylizacji odpadów, do spalania biomasy oraz kotły odzyskowe. Spółka jest również liderem na rynku polskim w dziedzinie instalacji odsiarczania spalin metodami mokrą i półsuchą. Firma posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji, w tym w Chinach, Turcji, Indiach, krajach Półwyspu Bałkańskiego, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach i w Skandynawii.

KONTAKT DLA MEDIÓW:

RAFAKO S.A.

Michał Maćkowiak

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

tel.: +48 785 014 743

e-mail: michal.mackowiak@rafako.com.pl

MAK MEDIA GROUP

Grzegorz Grelo

tel.: +48 600 450 074

e-mail: g.grelo@makmedia.pl

« WSTECZ