Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego

RAFAKO S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętym przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29-03-2021 roku.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Zobacz również:

      - W związku z wprowadzeniem od kwietnia 2020 roku programu oszczędnościowego,  a następnie rozpoczęciem, we wrześniu 2020 roku restrukturyzacji, Spółka zawiesiła prowadzenie działalności charytatywnej i sponsoringowej.

  • Informacja o dywidendach wypłaconych przez Spółkę w okresie ostatnich 5 lat:

      - w okresie ostatnich 5 lat Spółka nie wypłacała dywidendy.