Aktualnosc

RAFAKO publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji 6 lipca 2015

RAFAKO S.A. publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną do 15.331.998 nowo emitowanych akcji serii J o wartości nominalnej 2 zł każda. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 16 do 20 lipca br. Wpływy z emisji Spółka szacuje na ok. 100 mln zł. Spółka planuje wykorzystać pozyskane środki w celu budowy portfela zamówień w nadchodzących kwartałach oraz realizacji prac badawczo-rozwojowych.

 – Chcemy dynamicznie rozwijać się i w pełni wykorzystać szanse, jakie stoją przed naszą Grupą, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla sektora energetycznego i przemysłowego w aspekcie coraz ostrzejszych norm ochrony środowiska. Środki pozyskane z nowej emisji akcji wraz z limitami gwarancyjnymi oraz finansowaniem bankowym umożliwią nam pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych i atrakcyjnych kontraktów – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, prezes RAFAKO.

Oferującym i współzarządzającym księgą popytu jest Dom Maklerski PKO BP, zaś drugim współzarządzającym księgą popytu jest Trigon Dom Maklerski.

Akcje Serii J są przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie będą Inwestorzy Instytucjonalni, którzy otrzymali zaproszenie do złożenia zapisu od Oferującego. W przypadku gdy wszystkie Akcje Oferowane zostaną wyemitowane i objęte przez Inwestorów, po przeprowadzeniu Oferty, będą one stanowić 18,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 18,05% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 15.331.998Akcji Serii J objętych publiczną subskrypcją oraz do 15.331.998praw do Akcji Serii J.

 

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii J oraz ich ostateczna liczba zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu w dniu 15 lipca 2015 r.

 

Harmonogram Oferty

9-15 lipca 2015 r.

budowa księgi popytu wśród inwestorów

15 lipca 2015 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów;

ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych

nie później niż 16 lipca 2015 r.

publikowanie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych

16-20 lipca 2015 r.

okres przyjmowania zapisów Inwestorów

Nie później niż 21 lipca 2015 r.

przydział Akcji Oferowanych Inwestorom

około 29 lipca 2015 r.

zakładany pierwszy dzień notowania Praw do Akcji na GPW

 

Cele emisji akcji:

  • § Finansowanie zabezpieczeń kontraktowych na potrzeby budowy portfela zamówień Grupy RAFAKO oraz finansowanie kapitału obrotowego w celu realizacji kontraktów w przyszłości (ok. 85-90% środków pozyskanych z emisji akcji).
  • § Zwiększenie poziomu wydatków w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych mających na celu uzupełnienie i rozwijanie posiadanego portfela technologii o unikatowe rozwiązania technologiczne zwiększające sprawność i niezawodność oferowanych produktów. Do kluczowych obszarów, w ramach których Grupa RAFAKO zamierza prowadzić prace badawczo-rozwojowe finansowane z wpływów z emisji Akcji Serii J, należą technologie w zakresie ochrony środowiska (ok. 10-15% środków pozyskanych z emisji akcji).

Grupa RAFAKO jest jednym z największych w Polsce i Europie dostawców przyjaznych środowisku i nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla sektora energetyki i przemysłu. Grupa RAFAKO posiada ponad 60-letnie doświadczenie, poparte referencjami, w zakresie projektowania, produkcji, budowy i serwisu urządzeń oraz obiektów energetycznych oraz ochrony środowiska. Od początku swojej działalności Grupa RAFAKO prowadzi również działalność za granicą, w tym od ponad 50 lat działa m.in. na rynku bałkańskim, indyjskim, tureckim i czeskim.

Grupa RAFAKO jest głównym dostawcą kotłów energetycznych i ciepłowniczych dla podmiotów działających w sektorze energetyki i przemysłu w Polsce. Ok. 75-80% kotłów energetycznych (według kryterium wydajności parowej) zainstalowanych w Polsce zostało dostarczone przez Grupę RAFAKO (według danych Spółki opracowanych w oparciu o dane Agencji Rynku Energii). Do najważniejszych obiektów, które Grupa RAFAKO wyposażyła w swoje kotły energetyczne, należą m.in.: elektrownie: Bełchatów, Opole, Turów, Dolna Odra (wszystkie PGE), Rybnik (EDF), Pątnów-Adamów-Konin, Kozienice (Enea) oraz elektrownie wchodzące w skład Tauron Wytwarzanie a także Elektrociepłownie Warszawskie (PGNiG Termika), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Zespół Elektrociepłowni Łódź (Dalkia), Elektrociepłownia Zielona Góra (EDF). Kotły z cyrkulacyjną warstwą fluidalną Grupa zainstalowała w Elektrociepłowniach Żerań i Bielsko-Biała II (Tauron Wytwarzanie), w Elektrowni Siersza (Tauron Wytwarzanie) oraz w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma Starogard Gdański.

Grupa RAFAKO posiada referencje w szeregu krajów Europy i Azji, w tym w Chinach, Turcji, Indiach, Jugosławii, Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Czechach i w Skandynawii.

Dodatkowe informacje:

Grzegorz Grelo
MakMedia
600 450 074
 
 

Zastrzeżenie prawne

Niniejszy materiał, ani żadna jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych RAFAKO S.A. („Spółka”). Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 lipca 2015 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.rafako.com.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w tej ustawie. Nie będzie prowadzona oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

 

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

« WSTECZ