Istotne informacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych informacji o założeniach dotyczących:

  • dostępu do niniejszej strony internetowej; oraz
  • korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Klikając przycisk „DALEJ” oświadczają Państwo, że zapoznali się z poniższymi informacjami, zrozumieli je oraz wyrażają zgodę na ich przestrzeganie.

Poniższe informacje mogą ulec zmianie bądź zostać zaktualizowane, w związku z czym należy zapoznać się z nimi podczas każdych odwiedzin niniejszej strony internetowej. W przypadku niewyrażenia zgody na poniższe warunki, prosimy o opuszczenie strony internetowej i nieprzeglądanie umieszczonych na niej materiałów.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII, ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

KLIKAJĄC PRZYCISK „DALEJ” SKŁADAJĄ PAŃSTWO OŚWIADCZENIE, ŻE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI NIE ZAMIESZKUJĄ ANI NIE MAJĄ SIEDZIBY W ŻADNYM INNYM Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA, ORAZ ŻE NIE SĄ PAŃSTWO OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ W REGULACJI S WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933 ROKU, Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) („AMERYKAŃSKA USTAWA O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH”), A TAKŻE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ PAŃSTWO NIE PRZEKAZYWAĆ ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI ŻADNEJ OSOBIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PAŃSTW LUB Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ CZYNNOŚĆ TAKA STANOWIŁABY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁABY ZAREJESTROWANIA. PRZEGLĄDANIE I DOSTĘP DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW Z NARUSZENIEM POWYŻSZEGO OŚWIADCZENIA MOŻE STANOWIĆ NA RUSZENIE AMERYKAŃSKICH PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI.

Materiały i informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej dotyczą:

  • ubiegania się przez RAFAKO S.A. (z siedzibą w Raciborzu, adres ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034143, „Spółka”) o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 33.448.447 (trzydziestu trzech milionów czterystu czterdziestu ośmiu tysięcy czterystu czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych serii L1 na okaziciela każda o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) („Akcje”) Spółki („Dopuszczenie”).

W dniu 26 października 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt UE na rzecz odbudowy sporządzony przez Spółkę w związku z Dopuszczeniem („Prospekt”). Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu jest dostępny, oraz w okresie jego ważności będzie dostępny, w formie elektronicznej:

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach) oraz Dopuszczeniu.

Materiały, które zostały lub zostaną zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne suplementy i komunikaty aktualizujące do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji). Ponadto, na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zamieszczone także inne informacje mające charakter promocyjny, zatwierdzone przez Spółkę w związku z Dopuszczeniem, które nie stanowią części Prospektu i które w żadnym wypadku nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu Akcji.

Zatwierdzając Prospekt Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Akcji.

Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące Akcji powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu (po ich sporządzeniu i publikacji).

Niniejsze materiały i informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia Akcji na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.

Akcje nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Akcje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani przez żaden organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek stanu lub podlegający jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu, pod warunkiem zachowania zgodności z właściwymi przepisami prawa regulującymi obrót papierami wartościowymi w którymkolwiek stanie lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ani Prospekt ani Akcje nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polską powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z Dopuszczeniem.

Niniejszych materiałów nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych materiałów stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiejkolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH:

  • PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ,
  • SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI LUB W PRZYPADKU OSÓB/PODMIOTÓW NIE ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERYTORIUM POLSKI TYLKO DLA OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE SĄ UPRAWNIONE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIM PRAWEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I INNYMI PRZEPISAMI PAŃSTWA JURYSDYKCJI, DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH,
  • NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH;
  • NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W AUSTRALII, KANADZIE LUB JAPONII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW LOKALNEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.