Harmonogram

Przewidywany harmonogram Oferty

2 listopada 2017 r.

Ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru*

6 listopada 2017 r.

Dzień Prawa Poboru

9 listopada 2017 r.

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych**

9 listopada 2017 – 14 listopada 2017 r. ***

Notowanie Jednostkowych Praw Poboru na GPW

17 listopada 2017 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

28 listopada 2017 r.

Przydział Akcji Oferowanych objętych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych

29-30 listopada 2017 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu

Do dnia 30 listopada 2017 r.

Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

Około 8 grudnia 2017 r.

Notowanie Praw do Akcji na GPW

* Ponieważ Dniem Prawa Poboru jest 6 listopada 2017 r., zgodnie z systemem rozliczeń KDPW Akcje Istniejące nabyte na sesji GPW po 2 listopada 2017 r. (ostatni dzień, w którym nabycie Akcji Istniejących na sesji GPW umożliwia nabycie Prawa Poboru) nie uprawniają do otrzymania Jednostkowych Praw Poboru i do wykonywania Prawa Poboru. Pierwszym dniem, w którym można zbyć Akcje Istniejące na GPW, tak aby zachować przysługujące Prawo Poboru, jest 3 listopada 2017 r.

** Zwracamy uwagę, iż rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru będzie możliwe dopiero po zapisaniu Jednostkowych Praw Poboru na rachunku inwestora i moment ten może się różnić w zależności od instytucji finansowej, w której Inwestor posiada ww. rachunek. Zaleca się sprawdzenie w firmie inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym inwestor będzie miał zapisane Jednostkowe Prawa Poboru, dokładnej godziny rozpoczęcia przyjmowania zapisów.

*** Zgodnie z § 18 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP prawa poboru są notowane na GPW począwszy od drugiego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta do publicznej wiadomości ceny emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż od drugiego dnia sesyjnego po dniu ziszczenia się określonych w Regulaminie GPW przesłanek dopuszczenia tych praw do obrotu giełdowego. Jeżeli wymogi, o których mowa powyżej zostaną spełnione do godz. 9:00 

Zarząd, wyłącznie po uzyskaniu zgody Współzarządzających Księgą Popytu, może postanowić o zmianie terminów rozpoczęcia przyjmowania zapisów, jednak nie później niż dzień przed pierwotnym dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów. Informacja o jakiejkolwiek takiej zmianie zostanie podana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, a ponadto w trybie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej w drodze komunikatu aktualizującego podanego do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony niniejszy Prospekt.