Struktura akcjonariatu

 

AKCJONARIUSZ / NAZWA FIRMY

LICZBA AKCJI

LICZBA GŁOSÓW

UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

  • PBG S.A., Multaros Trading Company Ltd. oraz  Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgodnie z porozumieniem z dnia 24 października 2017 r. o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 6) Ustawy o Ofercie Publicznej(*), w tym:

 55.081.769

55.081.769

43,22%

43,22%

- PBG S.A.(*)

7.665.999

7.665.999

6,02%

6,02%

- Multaros Trading Company Ltd. (*)(***)

34.800.001

34.800.001

27,31%

27,31%

- Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zarządzany przez PFR TFI S.A. (**)

12.615.769

12.615.769

9,90%

9,90%

  • Pozostali

72.350.229

72.350.229

56,78%

56,78%

  • RAZEM

127.431.998

127.431.998

100,00%

100,00%

(*) stan akcji na podstawie zawiadomienia od PBG i Multaros z dnia 28 grudnia 2017 roku.
(**) stan akcji na podstawie zawiadomienia Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z dnia 3 stycznia 2018 roku,
(***) Multaros Trading Company Ltd. jest spółką zależną PBG S.A. która posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio, 42.466.000 akcji Spółki stanowiących 33,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 33,32% głosów ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.