Instalacje ochrony środowiska

W procesach spalania paliw kopalnych generowanych jest szereg szkodliwych substancji. Do najważniejszych związków emitowanych do powietrza należy SO2, NOx, CO, pył oraz gazy cieplarniane, takie jak N2O i CO2. W mniejszych ilościach powstają też metale ciężkie, związki halogenkowe, dioksyny, oraz aerozol kwasu siarkowego.
Nowe bloki energetyczne w szczególności oparte o spalanie paliw stałych, muszą być wyposażone w kompleksowy system oczyszczania spalin.
 
Projektowanie kompleksowego systemu oczyszczania spalin z dużych bloków energetycznych opartych o energię uzyskaną ze spalania paliw, wymaga uwzględnienia wzajemnych powiązań zarówno systemu odazotowania, odpylania (urządzenia odpylające - filtry workowe) i odsiarczania.
 
Wzajemny wpływ tych instalacji na siebie ma równocześnie pozytywne aspekty (np. zmiana rezystywności pyłu poprawiająca pracę elektrofiltru jako efekt konwersji SO2 do SO3 uzyskiwanej w instalacji SCR) jak i negatywne (np. obecność NH3 w produktach odpylania i odsiarczania).
Dzisiejsza wiedza i technika, umożliwia poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań dotrzymanie wymaganych prawem ochrony środowiska wielkości emisji.
 
RAFAKO S.A. jest doświadczonym projektantem i wytwórcą wszystkich trzech komponentów kompleksowego systemu oczyszczania spalin spełniających wymagania Best Available Techniques.