Modernizacje mokrych systemów oczyszczania spalin

Absorber z zabudowaną półką otworową

Modernizacje i optymalizacje IOS metodą mokrą mają na celu poprawę skuteczności usuwania składników kwaśnych ze spalin tj. SO2, HCl i HF, ale także pyłu i rtęci. Proces modernizacji jest wymagany ze względu na starzenie się wyposażenia, ale także ze względu na nowe wymagania w zakresie standardów emisyjnych, które wprowadziły zarówno zaostrzenia limitów emisji w zakresie SO2 oraz pyłu, jak i nowe substancje nadzorowane tj. HCl, HF oraz rtęć. Modernizacje obejmują, poza typowym remontem takie działania jak:

 • zabudowa instalacji dozowania kwasów organicznych takich jak kwasu mrówkowego lub kwasu adypinowego w celu zwiększenia skuteczności usuwania SO2,

 • zabudowa dodatkowych poziomów zraszania w absorberze w celu zwiększenia skuteczności usuwania składników kwaśnych ze spalin,

 • wymiana dysz poziomów zraszania na dysze zapewniające mniejszy rozkład cząsteczkowy kropel oraz wtórną atomizację kropel w celu zwiększenia skuteczności usuwania składników kwaśnych spalin,

 • zabudowa półek sitowych otworowych lub półek z zawirowywaczami w celu zwiększenia skuteczności usuwania składników kwaśnych spalin oraz pyłu,

 • w celu wyeliminowania przecieków spalin surowych do spalin oczyszczonych likwidacja obrotowych wymienników ciepła GAGAVO i zastąpienie ich systemem wymiany ciepła z medium pośrednim lub rezygnacja z podgrzewu spalin oczyszczonych oraz dostosowanie kanałów spalin oczyszczonych i komina do odprowadzania spalin mokrych,

 • wymiana klap obejściowych pojedynczych na klapy szczelne w celu wyeliminowania przecieków spalin surowych do spalin oczyszczonych,

 • zabudowa instalacji dozowania addytywu strącającego rtęć oraz zapobiegającego reemisji rtęci,

 • modernizacja lub/i optymalizacja instalacji dozowania sorbentu w celu stabilizacji prowadzenia procesu, poprawy elastyczności i szybkości reagowania na zmienne obciążenia,

 • modernizacja lub/i optymalizacja instalacji powietrza natleniającego w celu poprawy warunków utleniania i stabilizacji potencjału redox,

 • zabudowa przed wlotem do absorbera preskrubera w celu zwiększenia skuteczności usuwania HCl oraz SO3 ze spalin,

 • zabudowa pakietów do pochłaniania rtęci na bazie teflonu.

W zakresie modernizacji poziomów zraszania RAFAKO S.A. proponuje także indywidualne projekty z zastosowaniem specjalnego rozkładu dysz. To rozwiązanie w połączeniu z zabudową półki barbotażowej pozwala uzyskać poprawę skuteczności usuwania SO2 i pyłu bez zmiany L/G także przy znacząco pogorszonych warunkach pracy instalacji.

Zdjęcia dwóch koncepcji podniesienia skuteczności działania absorbera mokrego odsiarczania spalin: półka otworowa i półka z zawirowywaczami zabudowane w istniejących absorberach. Górne zdjęcie przedstawia wariant z pełnym odtworzeniem wykładziny (regumowanie absorbera), a dolne zdjęcie z odtworzeniem wykładziny tylko w miejscach prac spawalniczych i ingerencji.

Absorber z zabudowaną półką z zawirowywaczami

RAFAKO S.A. we własnym zakresie wykonuje analizy przepływowe i symulacje pracy aparatów. Szczegółowe analizy pozwalają na optymalizację rozwiązań w zakresie hydrauliki.

Przykład wyników symulacji przedstawiających trajektorie wektorów prędkości gazu na wlocie i wewnątrz dużego absorbera wyposażonego w półkę barbotażową przedstawia rysunek. Analiza trajektorii prędkości jest bardzo ważna dla zapewnienie optymalnej pracy i ograniczenia takich uciążliwych czynności obsługowych jak okresowe czyszczenie elementów aparatu.

Zdjęcie instalacji dozowania kwasu mrówkowego do systemu mokrego odsiarczania spalin. Kwasy organiczne stosuje się dla poprawienia rozpuszczania sorbentu oraz stabilizacji pH zawiesiny absorbera. Pozwalają one niskim nakładem poprawiać skuteczność usuwania SO2.

Kolejne zdjęcie przedstawia węzeł dozowania do procesu addytywów stałych. Obecnie w instalacjach oczyszczania spalin stosuje się szereg dodatków chemicznych dla osiągniecia różnych celów procesowych lub eksploatacyjnych.

 

Dolma częśc absorbeta - prace modernizacyjne