Opis projektu

„Opracowanie niskonakładowej metody zwiększania skuteczności instalacji odsiarczania spalin”

POIR.01.02.00-00-0043/17

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum składające się z RAFAKO S.A. – jako Lidera oraz PGE GiEK S.A. – jako członka Konsorcjum. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii podnoszącej skuteczność procesu odsiarczania, która w celu ograniczenia wysokich kosztów zabudowy dodatkowych absorberów, pozwala na efektywniejsze wykorzystanie urządzeń zainstalowanych obecnie.

Opracowana metoda będzie szczególnie atrakcyjna - i tym samym tam jest spodziewane jej największe zastosowanie – dla obiektów energetycznych spełniających warunki:

1.   eksploatujących instalacje odsiarczania w technologii mokrej, wapienno-gipsowej, w których jest zastosowany klasyczny absorber typu wieża zraszająca,

2.   dla których spodziewane jest zaostrzenie limitów emisji w stosunku do projektu bazowego instalacji odsiarczania wymagające modernizacji, co najmniej w zakresie absorbera,

3.   dla których przewiduje się wykorzystanie w przyszłości paliwa o większym zasiarczeniu, dla którego bazowe lub ostrzejsze limity emisji muszą zostać dotrzymane.

Metoda w szczególności będzie predysponowana dla obiektów, w których spala się paliwo wysokozasiarczone, lokalnie wydobywane, bez możliwości jego uzdatnienia i zmiany, co obejmuje praktycznie wszystkie obiekty spalające węgiel brunatny.

Nowatorstwo w stosunku do znanych rozwiązań polega na tym, że w nowym rozwiązaniu zakłada się istotną poprawę skuteczności usuwania SO2 poprzez integrację kilku zjawisk, znanych i stosowanych w absorberach,
z których najważniejsze to: wtórna atomizacja kropel cieczy absorpcyjnej i wprowadzenie specjalnego wypełnienia wydłużającego czas kontaktu przy jednoczesnym zwiększeniu względnej prędkości molekuł gazu względem kropel cieczy. Poprzez podane działania osiągnięty zostanie efekt zwiększenia skuteczności usuwania SO2 przy tym samym L/G to znaczy dla tej samej wydajności pomp cyrkulacyjnych. Zakłada się zatem brak wzrostu zapotrzebowania mocy przez pompy na potrzeby przetłaczania zawiesiny absorpcyjnej. Technologia ta stanowi istotne rozwinięcie oferowanej przez RAFAKO S.A. i inne podmioty technologii tzw. półki sitowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: INNOCHEM Działanie 1.2 POIR „Sektorowe programy B+R”; Konkurs 1/1.2/2017.

Okres realizacji projektu: 29.04.2017 ÷  31.12.2019

Wartość projektu realizowanego przez Konsorcjum: 11 647 934,38 zł, w tym uzyskane dofinansowanie: 5 083 749,22 zł.