komunikat prasowy

KONFERENCJA W KAZIMIERZU DOLNYM - 10 grudnia 2014

Pod hasłem „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne” w dniach 19-21 listopada 2014 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się II Konferencja Techniczna. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych przedsiębiorstw związanych z sektorem energetycznym, w tym reprezentanci RAFAKO, które było też partnerem konferencji. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali m.in. o przyszłości branży, wymieniali także poglądy na temat nowych koncepcji technologicznych.

Pod hasłem „Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne” w dniach 19-21 listopada 2014 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się II Konferencja Techniczna. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych przedsiębiorstw związanych z sektorem energetycznym, w tym reprezentanci RAFAKO, które było też partnerem konferencji. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali m.in. o przyszłości branży, wymieniali także poglądy na temat nowych koncepcji technologicznych.

Organizatorem drugiej już edycji tego wydarzenia było wydawnictwo branżowe  „Nowa Energia”. Jej celem była wymiana doświadczeń z zakresu budowy i eksploatacji bloków na parametry nadkrytyczne pary.  Spotkanie nieprzypadkowo odbyło się w Kazimierzu Dolnym. Miasto to jest położone nieco ponad 60 km od miejscowości Świerże Górne, gdzie usytuowana jest Elektrownia Kozienice, w której budowany jest blok energetyczny opalany węglem kamiennym na parametry nadkrytyczne. To jedna z trzech, po blokach w Elektrowni Opole i El. Jaworzno, tego typu inwestycji w naszym kraju. Uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić plac budowy i przekonać się o postępach prac.

Firma Mitsubishi Hitachi Power Europe była partnerem głównym wydarzenia. Patronat Honorowy nad konferencją sprawowali Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie. Inauguracyjny panel dyskusyjny moderowany był przez prof. Wojciecha Nowaka z Akademii Górniczo-Hutniczej. RAFAKO było jednym z partnerów konferencji. W gronie prelegentów był m.in. Mariusz Twardawa z biura projektowego raciborskiej spółki, który przybliżył uczestnikom rozwiązania stosowane przy budowie wyspy kotłowej bloku na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III.

Tematyka wystąpień prelegentów była bardzo bogata. Dotyczyła, oprócz szerokiego omówienia realizacji bloku w Jaworznie, również m.in. doświadczeń eksploatacyjnych prowadzenia bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, założeń projektu Elektrowni Czeczott, bloków na parametry nadkrytyczne i ultra nadkrytyczne oraz warunków techniczno-ekologicznych wprowadzenia ich na rynek, różnic pomiędzy kotłem opalanym węglem brunatnym, a kotłem opalanym węglem kamiennym, układu symbiozy między lasami, a energetyką.

- Konferencja była bardzo udana. Wzięli w niej udział reprezentanci najważniejszych koncernów produkujących energię, m.in.  ENEA Wytwarzanie, Tauron Wytwarzanie, czy Polska Grupa Energetyczna. W Kazimierzu obecni byli także przedstawiciele świata nauki odpowiedzialni za opracowywanie nowych technologii i badań, m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, a także politechnik śląskiej i warszawskiej. Nie zabrakło również przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego - wylicza Piotr Karaś, Dyrektor Biura Marketingu w RAFAKO S.A.


- Przedstawiciele największych firm wzięli udział także w bardzo interesującym  panelu dyskusyjnym. Uczestnicy debaty rozmawiali m.in. o możliwościach budowy kolejnych bloków nadkrytycznych opalanych węglem. W tej sesji referat na temat bloku 910MW w Jaworznie wygłosił Mariusz Twardawa z RAFAKO S.A.  Jednym z tematów dyskusji była również potrzeba modernizacji działających już bloków. Istnieje kilka koncepcji w tym zakresie. Jedną z nich jest idea duo-bloków – mówi P. Karaś. Idea duo-bloków to koncepcja polegająca na tym, że w miejscu starych, bloków o mocy 200MW, może powstać jeden duo-blok o mocy 500MW, w którym dwa kotły zasilają parą jedną turbinę. Krótko mówiąc, dwie turbiny 200MW zostaną zastąpione jedną o mocy 500MW, a w miejscu istniejących kotłów zostaną zbudowane nowe o większej wydajności, wyższej sprawności i emitujące mniej szkodliwych substancji. RAFAKO, wspólnie z Energoprojektem Katowice i innymi podmiotami, popularyzuje ideę duo-bloków jako projektu badawczo-ofertowego dla polskiej energetyki. Bloków wymagających usprawnienia jest bowiem w Polsce dość sporo, a ich modernizacja powinna przebiegać w sposób kompleksowy, przy użyciu rozwiązań gwarantujących jednocześnie elastyczność i wydajność. Nie jest to oczywiście jedyna koncepcja unowocześniania polskiej energetyki opartej na węglu. RAFAKO w dalszym ciągu intensywnie pracuje nad blokami nadkrytycznymi o sprawności 50% i wyższej. Ciągle też doskonali swoje instalacje oczyszczania spalin. Firma nie zapomina też o mniejszych jednostkach, choć to akurat nie było przedmiotem obrad tej konferencji.

Wymiana doświadczeń, możliwość dyskusji z innymi przedstawicielami sektora oraz okazja do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów to tylko niektóre z przyczyn wysokiej frekwencji jaką cieszą się konferencje branżowe . - W tego typu spotkaniach biorą udział wszystkie liczące się w środowisku firmy. W naszej branży kontakty biznesowe mają miejsce przede wszystkim podczas takich konferencji i targów. To główny kanał promocji firmy; okazja do bezpośredniego kontaktu z obecnymi i potencjalnymi klientami, a przy tym możliwość udzielenia odpowiedzi na ich pytania, czy zaprezentowania rozwiązań firmy na tle oferty konkurencji. To również element budowania wizerunku firmy na zewnątrz. Z kolei rezygnacja z udziału w takich spotkaniach budzi pytania, jest zauważana i komentowana - przyznaje Piotr Karaś.

O potrzebie organizacji spotkań branżowych świadczy nie tylko udana konferencja w Kazimierzu Dolnym, ale także wydarzenie cyklicznie organizowane przez RAFAKO w Bełchatowie. - RAFAKO wypracowało sobie status firmy wyznaczającej trendy.  W dziedzinie kotłów i instalacji ochrony środowiska jesteśmy niekwestionowanym autorytetem. Już podczas spotkania w Kazimierzu kilku prelegentów wyraziło chęć zabrania głosu podczas organizowanej przez Biuro Marketingu RAFAKO kolejnej marcowej konferencji w Bełchatowie. To pokazuje jakim prestiżem cieszą się to spotkania i jak bardzo są one potrzebne - podsumowuje P. Karaś.

« WSTECZ