Aktualność

Stanowisko Zarządu RAFAKO S.A. dotyczące aktualnego statusu procesu restrukturyzacyjnego Spółki 27 listopada 2023

Nowo powołany Zarząd RAFAKO S.A. kierując się zasadą przejrzystości działania, jaka obowiązuje spółki giełdowe, oraz szanując wszystkich interesariuszy Spółki, w szczególności Akcjonariuszy i Wierzycieli, pragnie poinformować o bieżącej sytuacji Spółki oraz statusie realizacji procesu restrukturyzacji prowadzonego przez Spółkę. Decyzja o przedstawieniu takiego „bilansu otwarcia” jest zarazem odpowiedzią na liczne pytania szczególnie ze strony drobnych akcjonariuszy i mediów, wprowadzanych w ostatnich miesiącach w błąd często sprzecznymi komunikatami i informacjami pojawiającymi się na rynku.

Kluczowymi elementami prowadzonej przez RAFAKO restrukturyzacji jest doprowadzanie do konwersji zobowiązań układowych RAFAKO na nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, jak również skuteczne przeprowadzenie transakcji inwestorskiej, rozumianej jako pozyskanie przez RAFAKO dokapitalizowania oraz nowego finansowania.  

 Do skutecznego powrotu na rynek Spółce niezbędne jest finansowanie w wysokości umożliwiającej zarówno oddłużenie jak i gwarantowanie nowych kontraktów.  

 W tym kontekście szczególnego omówienia wymaga przebieg i konkluzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO, które wznowiło obrady w dniu 23 listopada 2023 roku. Z uwagi dynamikę stanowisk i głosów akcjonariuszy w kontekście wysokiego progu głosów wymaganego przez Statut RAFAKO (przyjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru wymaga większości 90% głosów akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) akcjonariusze nie mieli możliwości skutecznego przegłosowania uchwał dotyczących konwersji zobowiązań RAFAKO na akcje, proponowanych przez poprzedni Zarząd RAFAKO, które co do zasady są popierane  przez obecny Zarząd.

 Z tego względu akcjonariusze zdecydowali o odstąpieniu od głosowania nad tymi uchwałami w toku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jednocześnie zwrócili się do Zarządu RAFAKO o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAFAKO w najszybszym możliwym terminie, z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał dotyczących konwersji zobowiązań na akcje, w celu wypracowania warunków do podjęcia proponowanych uchwał konwersyjnych. Zarząd RAFAKO zwołał takie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 21 grudnia 2023 roku.

 Zarząd RAFAKO podkreśla, że osiągnięcie wspólnego stanowiska przez kluczowych akcjonariuszy, w sprawie konwersji zobowiązań RAFAKO na akcje jest, niezbędnym, ale  niewystarczającym, krokiem na drodze do uzdrowienia sytuacji finansowej RAFAKO. Różnice zdań pomiędzy akcjonariuszami nie dotyczą bowiem samej potrzeby konwersji, tylko konieczności powiązania konwersji z innymi elementami prowadzonego przez RAFAKO procesu inwestorskiego.

 Obecna sytuacja RAFAKO, w szczególności z uwagi na ciężar bieżącej obsługi przez Spółkę zobowiązań wynikających z układu zawartego przez RAFAKO z jej wierzycielami, nie pozwala, w opinii Zarządu,  na dalsze opóźnienia w zakresie osiągnięcia takiego wspólnego stanowiska przez akcjonariuszy oraz podjęcia stosownych uchwał konwersyjnych, stąd też wynik Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 roku może być kluczowy dla RAFAKO.

 Dlatego Zarząd RAFAKO, począwszy od jego powołania w dniu 20 listopada 2023 roku prowadzi intensywne prace w zakresie analizy bieżącej sytuacji płynnościowej RAFAKO oraz wdrożenia środków operacyjnych mających na celu zapewnienie utrzymania płynności przez Spółkę do czasu dokonania powyższych uzgodnień, jak również intensywne rozmowy z kluczowymi uczestnikami prowadzonego przez RAFAKO procesu inwestorskiego.

 W tym tygodniu zaplanowane są spotkania nowego Zarządu RAFAKO z PBG, PFR, KUKE, ARP oraz pozostałymi uczestnikami procesu inwestorskiego, które mają służyć wypracowaniu kompromisowych i akceptowalnych dla wszystkich stron warunków realizacji procesu inwestorskiego, jak również wypracowanie szybkiej ścieżki realizacji takich warunków, które umożliwią wdrożenia rozwiązań niezbędnych dla przetrwania Spółki w najszybszym możliwym harmonogramie.

 W ocenie Zarządu RAFAKO, skuteczne wdrożenie procesu restrukturyzacji, którego koniecznymi elementami jest konwersja zobowiązań oraz pozyskanie inwestora, jest jedynym realnym rozwiązaniem, które pozwoli na skuteczne zabezpieczenie interesów RAFAKO oraz jej kluczowych interesariuszy a zarazem zabezpieczy los Pracowników i ich Rodzin w długoterminowej perspektywie.

 Zarząd ma świadomość, że RAFAKO znajduje się w bardzo wrażliwym położeniu, gdzie wystąpienie dodatkowych, nieprzewidzianych zdarzeń w okresie prowadzenia rozmów z kluczowymi interesariuszami, może spowodować zawieszenie lub wręcz całkowite niepowodzenia takich rozmów.

 Dlatego Zarząd RAFAKO zwraca się do wszystkich interesariuszy procesu, aby ponad dotychczasowymi podziałami wspierali działania nowego Zarządu, którego jedynym celem jest dziś wypracowanie oraz wdrożenie  rozwiązań mających na celu uzdrowienie RAFAKO.

 Zarząd RAFAKO będzie otwarcie informował o postępach we wdrażaniu takich niezbędnych rozwiązań oraz realizacji uzgodnionych kamieni milowych, poprzez publikację raportów bieżących.

ZOBACZ WSZYSTKIE