Aktualność

Komentarz Spółki do wyników Grupy RAFAKO za I kwartał 2019 roku 28 maja 2019

W I kwartale 2019 roku Grupa RAFAKO wypracowała 312,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, osiągając przy tym: 21,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 1,3 mln zł zysku operacyjnego oraz 1,3 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. EBIDTA Grupy osiągnęła wartość 5,8 mln zł.

Jednostkowo RAFAKO wypracowało w omawianym okresie: blisko 17 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, blisko 1 mln zł zysku operacyjnego oraz 0,3 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 216,7 mln zł. EBITDA Spółki osiągnęła wartość 4,2 mln zł.

 

Największy, bo prawie 70-cio procentowy udział w przychodach Grupy Kapitałowej RAFAKO w omawianym okresie stanowiły przychody odnotowane przez spółkę RAFAKO (tj. 216,7 mln zł). Około 27% sprzedaży wygenerowana została przez spółkę celową SPV Jaworzno odpowiedzialną za realizację największego kontraktu w portfelu zamówień Grupy, jakim nadal pozostaje budowa bloku energetycznego Jaworzno o mocy 910 MW. Za pozostałe około 4% sprzedaży w I kwartale 2019 roku odpowiadały pozostałe spółki z Grupy, w tym przede wszystkim RAFAKO Engineering.

 

W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (tj. I kwartału 2018 r.), Grupa RAFAKO odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 5%. Jednostkowo r/r RAFAKO odnotowało natomiast 43-procentowy wzrost sprzedaży, który jest związany ze stopniem zaawansowania prac na kontraktach dotyczących: (i) budowy bloku elektrociepłowni w Wilnie, (ii) budowy instalacji katalitycznego odazotowania spalin w Elektrowni Kozienice oraz (iii) budowy gazociągu DN700 Goleniów – Płoty.

 

W okresie I kwartału 2019 roku Grupa RAFAKO wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości  21,7 mln zł. Marża tego zysku w omawianym okresie kształtowała się na poziomie 6,9% w porównaniu do 13,7% z analogicznego okresu roku ubiegłego. Istotnie wyższa marża brutto ze sprzedaży w okresie 1 kwartału 2018 roku wynikała:  1. ze zdarzenia jednorazowego, jakim było rozwiązanie rezerwy na stratę na jednym z realizowanych przez Grupę kontraktów na kwotę 7,8 mln zł zawiązanej w 2017 r. oraz 2. innej struktury przychodów.

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe Grupy RAFAKO w I kwartale  2019 r.

Wyniki finansowe Grupy RAFAKO – za  1Q 2019 r.

 

w tys. PLN

1Q2019

1Q2018

zmiana r/r

Przychody

312 702

297 930

5%

Zysk(strata) brutto ze sprzedaży

21 665

40 712

-47%

Marża brutto ze sprzedaży

6,93%

13,66%

-

Zysk(strata) z działalności operacyjnej

1 338

17 185

-92%

Zysk(strata) netto, z tego przypadający:

750

8 238

-91%

 - akcjonariuszom jednostki dominującej

1 312

8 446

-84%

 - akcjonariuszom niekontrolującym

- 562

-208

-

 

Na dzień 1 kwietnia 2019 roku wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosiła 2 mld 811 mln zł, z czego do realizacji w 2019 roku przypada około 2 mld 045 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj.  766 mln zł na lata kolejne. Największy udział w portfelu zamówień Grupy stanowią kontrakty z obszaru energetyki oraz ochrony środowiska (81%). Segment ropy i gazu stanowi natomiast 19% wartości portfela.

 

Tabela: Struktura portfela zamówień na 1 kwietnia 2019 roku 

PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA DZIEŃ 1 KWIETNIA  2019* (w % i PLN mln)

Budownictwo energetyczne i ochrona środowiska

81%

2 269

Gaz ziemny , ropa naftowa

19%

542

RAZEM

100%

2 811

*liczony jako wartość przychodów do zafakturowania z kontraktów pozostających do realizacji

 

W ramach realizacji zakładanej strategii od początku 2019 roku do chwili obecnej Grupa RAFAKO pozyskała nowe kontrakty o wartości ponad  400 mln zł, z czego  blisko 110 mln zł w segmencie energetyki, ponad 170 mln zł w segmencie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 118 mln złotych w segmencie budownictwa. Celem RAFAKO na 2019 rok jest pozyskanie nowych zleceń o wartości między 800 mln zł a 1 mld zł w obu strategicznych obszarach działalności.

 

DODATKOWE INFORMACJE

 

Tabela prezentująca wyniki finansowe jednostkowe RAFAKO w I kwartale 2019 roku

Wyniki finansowe jednostkowe RAFAKO za 1Q 2019 r.

 

w tys. PLN

1Q2019

1Q2018

zmiana r/r

Przychody

216 696 

151 569 

43%

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

16 968

26 769

-37%

Marża brutto ze sprzedaży

7,83%

17,66%

-

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

994

9 164

-89%

Zysk (strata) netto

290

2 399

-88%

 

Plik do pobrania

 

***

 

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów. 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW:

 

Jacek Balcer

Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej

Rzecznik Prasowy

Grupa Kapitałowa PBG

tel. +48 61 66 51 793

kom. +48 605 470 718

e-mail: jacek.balcer@gkpbg.pl   

ZOBACZ WSZYSTKIE