Aktualność

Zmiany w Zarządzie RAFAKO S.A. 30 października 2018

Na stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO S.A., Rada Nadzorcza powołała z dniem 30 października Jerzego Wiśniewskiego. W skład Zarządu na stanowiskach Wiceprezesów wejdą również: Agnieszka Wasilewska–Semail oraz Jarosław Dusiło. Dokonane zmiany wynikają z realizacji przyjętej przez RAFAKO S.A. strategii. Zakłada ona, długoterminowy wzrost wartości Spółki, poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-technologicznej, liczącej się na rynkach zagranicznych, oferującej usługi generalnego wykonawstwa dla sektora energetycznego oraz branży ropy i gazu.

Z dniem 30 października stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO S.A. obejmuje Jerzy Wiśniewski, który odpowiadać będzie za realizację strategii, która ma zapewnić budowanie wartości Spółki. Dotychczasowa Prezes Agnieszka Wasielewska–Semail, została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu i będzie odpowiadała za kluczowy obszar działalności Spółki – segment energetyki, jak również relacje z bankami. Wiceprezes Jarosław Dusiło będzie zarządzał obszarem wsparcia. Z pełnienia funkcji Wiceprezesów Zarządu rezygnacje złożyli: Tomasz Tomczak, Karol Sawicki i Edward Kasprzak.

Zmiany organizacyjne w RAFAKO pozwolą efektywnie wykorzystać szerokie kompetencje Spółki i Grupy i ułatwią organizacji dostosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym. Z jednej strony pozwolą na uproszczenie struktury zarządczej a z drugiej wpłyną na wzmocnienie kompetencji wykonawczych. W efekcie firma będzie bardziej konkurencyjna oraz będzie posiadała jeszcze większe zdolności zawiązywania sojuszy strategicznych.

Podjęte decyzje są wynikiem realizacji strategii Spółki oraz konsekwencją wewnętrznej reorganizacji prowadzonej od 2016 roku. Jednym z głównych założeń strategii jest rozwój firmy jako generalnego wykonawcy w obu strategicznych obszarach działalności RAFAKO – tj. energetyki oraz ropy i gazu, który firma uznaje za rynek perspektywiczny.

- Niekwestionowany, olbrzymi dorobek RAFAKO w budownictwie energetycznym, w tym zdobyte w ostatnich latach kompetencje generalnego wykonawcy oraz know-how w obszarze ropy i gazu umożliwią RAFAKO osiągać zakładane cele. Wykorzystując ten potencjał będziemy mogli ubiegać się o pozyskanie kluczowych projektów w obu segmentach działalności. – powiedział Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. podkreślając, że Spółka stoi przed wielką szansą jako firma posiadająca własne, unikatowe technologie.

- RAFAKO jest jedyną polską firmą, która dysponuje samodzielnymi referencjami w zakresie wykonywania i modernizacji instalacji ograniczających emisję szkodliwych związków do środowiska, co umożliwia nam udział w ogromnym rynku związanym z modernizacjami i dostosowywaniem istniejących obiektów do nowych regulacji unijnych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.

Z uwagi na konieczność wzmocnienia na poziomie operacyjnym zarówno obszaru realizacji kontraktów, jak również procesu pozyskiwania nowych projektów, dotychczasowi Wiceprezesi pozostają w Spółce i będą operacyjnie zarządzać odpowiednio: Edward Kasprzak - pionem projektów strategicznych, Karol Sawicki - pionem obiektów energetycznych a Tomasz Tomczak - pionem ochrony środowiska.

Jerzy Wiśniewski, oprócz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu RAFAKO S.A., pozostaje Prezesem Zarządu spółki PBG S.A., której jest Założycielem i jednocześnie Głównym Akcjonariuszem.

***

RAFAKO S.A. świadczy usługi EPC dla energetyki oraz branży ropy i gazu. Jest generalnym wykonawcą bloków energetycznych, oferującym własne rozwiązania technologiczne, liderem w produkcji urządzeń zawiązanych z wytwarzaniem energii. Firma oferuje także projektowanie i produkcję szerokiej gamy kotłów, w tym kotłów na parametry nadkrytyczne i kotłów fluidalnych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym instalacji odsiarczania i odazotowania spalin i elektrofiltrów.
 

« WSTECZ