O NAS

UKS GRACZ Lyski

Uczniowski Klub Sportowy „GRACZ” w Lyskach powstał w 2004 roku. Działalność Klubu oparto na ustawie prawa o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855 ze zm.), ustawie o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz ustawie o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127 poz. 857 ze zm.).

W listopadzie 2009 roku UKS „GRACZ” uzyskał status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). W Zarządzie zasiadają nauczyciele, dla których celem nadrzędnym stało się upowszechnianie i propagowanie zdrowego trybu życia.

Pozyskiwanie funduszy stało się jednym z ważniejszych zadań sfery organizacyjnej, gdyż warunkowało zasadność funkcjonowania Klubu w środowisku lokalnym. Początkowo jedynym źródłem finansów były składki członkowskie, z czasem uzupełnione dotacjami z Ministerstwa Sportu, Urzędu Gminy w Lyskach, Starostwa Powiatowego w Rybniku, darowiznami od osób prywatnych i firm oraz wpłatami tytułem 1% odliczonego podatku. Stało się to możliwe dzięki składaniu atrakcyjnych projektów na realizację zadań zleconych (w przypadku Ministerstwa Sportu i Urzędu Gminy), jak również szeroko zakrojonej akcji reklamowej (rozpowszechnianie folderów informacyjnych oraz firmowych kalendarzy, czy założenie i prowadzenie strony internetowej www.ykasgracz.pl). Działania te przyniosły wymierne korzyści i zaowocowały stałym gronem sympatyków i darczyńców Klubu. Ponadto Klub funkcjonuje również dzięki swoim darczyńcom, jak np. firmie RAFAKO S.A.

Harmonijny rozwój młodego człowieka, to dbałość o proporcjonalne zbilansowanie jego potrzeb  psychicznych i fizycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych, nie mających pomysłu na zagospodarowanie wolnego czasu, Klub zaproponował jego efektywne spędzanie. Początkowo adresatami oferty była młodzież gimnazjalna i uczniowie szkół podstawowych, a z czasem skierowano ją również do dorosłych. Aktywizacja całego środowiska społecznego jest tym bardziej istotna, iż obszar gminy jest terenem bardzo rozległym (obejmuje 10 sołectw rozproszonych na terenie gminy Lyski) o typowo wiejskiej strukturze i charakterze.

Kilkuletnie działania UKS-u przyniosły realne korzyści zarówno adresatom zadań, jak również organom samorządowym. Młodzieży stworzono możliwości poznania nowego sposobu na życie – oderwanego od komputera i telewizora, polegającego na wykorzystaniu naturalnych zdolności oraz predyspozycji w osiąganiu sukcesów sportowych i przezwyciężaniu własnych słabości. Pokazano, iż istnieje wiele form ruchowych i dyscyplin sportowych, w których każdy może znaleźć coś dla siebie i odkryć nowe pasje.


Fot. archiwum UKS GRACZ Lyski
Źródło: UKS GRACZ Lyski