Regulamin imprez

REGULAMIN IMPREZ
organizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej PBG

Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom biorącym udział w Imprezach organizowanych przez Spółki Grupy Kapitałowej PBG  poprzez określenie zasad:

 • zachowania się osób na nich obecnych,
 •  korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza,
 • Korzystania z urządzeń znajdujących się na tym terenie.

 Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Impreza” oznacza każde wydarzenie, którego realizatorem jest RAFAKO S.A., w  tym w szczególności: konferencje, zawody sportowe, spotkania integracyjne z udziałem pracowników i ich rodzin oraz wszelkie inne wydarzenia o charakterze marketingowym, rekreacyjnym, sportowy, kulturalnym itp;

„Służby Porządkowe” oznaczają odpowiednio oznakowane osoby posiadające identyfikatory, powołane przez Organizatora do dbania o ład i bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie;

„Organizator” oznacza RAFAKO S.A.

 1. Wstęp na Imprezę przysługuje wyłącznie za imiennym zaproszeniem lub, jeśli dotyczy, biletem wstępu.
 2. Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.
  1. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych lub promocyjnych.
  2. Udział w Imprezie oznacza zgodę na przetwarzanie wizerunku, w tym zgodę na publikację wizerunku na zdjęciach i w publikacjach podsumowujących imprezę:
   1. na stronach internetowych Organizatora, sponsorów, partnerów, patronów, mediów biorących udział w danej Imprezie (prasa, radio, telewizja),
   2. na stronach i profilach społecznościowych Organizatora, sponsorów, partnerów, patronów, mediów w tym np. Facebook, Google Plus, Linked In, YouTube, Twitter, Instagram, Vimeo, Disqus, Tumblr, Goldenline, Snapchat i inne, jeśli dotyczy,
   3. w relacjach prasowych i telewizyjnych, w tym wydawnictwach Organizatora (Biuletyn Korporacyjny „Ogniwo”, biuletyny prasowe i inne)
   4. w innych materiałach o charakterze promocyjnym lub informacyjnym (np. standy reklamowe, publikacje książkowe, filmy dokumentalne etc.).
  3. Informacja na temat ochrony danych osobowych uczestników Imprezy  (RODO) znajduje się na stronie: https://www.rafako.com.pl/o-nas/dane-osobowe.
 3. Zabrania się:
  1. wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych wysokoprocentowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  2. parkowania na drogach ewakuacyjnych, dojazdowych lub w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
  3. zakłócania porządku w trakcie imprezy.
 4. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1.  niezaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości,
  2. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  3. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  4. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 5. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje:
  1.  bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa,
  2. Stosowanie się do poleceń Służb Porządkowych i Organizatora
 6. Organizator nie ponosi  odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  przedmioty  pozostawione  na terenie Imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  1. zmian w przebiegu  imprezy  z  powodów  nieprzewidzianych  i  nieuniknionych, w tym na skutek działania siły wyższej  (np.  deszcz  lub załamanie pogody, awaria sprzętu pomiarowego itp.)
  2. zmiany harmonogramu imprezy, skrócenia lub odwołania imprezy bez rekompensaty.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Plik do pobrania:

Regulamin imprez