Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

989 296

738 227

616 631

643 313

947 061

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

15 575

(62 973)

(37 110)

3 703

(250 395)

Zysk (strata) brutto

33 438

(67 518)

(46 809)

6 931

(284 260)

Zysk (strata) netto

26 587

(62 241)

(64 105)

4 302

(271 644)

Aktywa razem

986 971

829 104

903 902

917 735

945 588

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

595 148

500 344

510 652

523 309

828 059

Zobowiązania długoterminowe

52 155

44 033

53 383

48 880

68 024

Zobowiązania krótkoterminowe

542 993

456 311

457 269

474 429

760 035

Kapitał własny

391 823

328 760

393 250

394 426

117 529

Kapitał zakładowy

169 864

169 864

254 864

254 864

254 864

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

74 472 635 

84 931 998

85 397 751

127 431 998

127 431 998

 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2015

2016

2017

2018

2019

Rentowność netto

2,7%

(8,4)%

(10,40)%

0,70%

(30,1)%

Zwrot aktywów

2,7%

(7,5)%

(7,10)%

0,50%

(30,5)%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,3

1,2

1,40

1,38

0,85

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

151,9%

152,2%

129,90%

132,70%

792,2%