Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2016

2017 2018 2019 2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

738 227

616 631 643 313 947 061 869 360

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(62 973)

(37 110) 3 703 (250 395) (279 284)

Zysk (strata) brutto

(67 518)

(46 809) 6 931 (284 260) (284 579)

Zysk (strata) netto

(62 241)

(64 105) 4 302 (271 644) (297 523)

Aktywa razem

829 104

903 902 917 735 945 588 782 484

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

500 344

510 652 523 309 828 059 974 737

Zobowiązania długoterminowe

44 033

53 383 48 880 68 024 65 729

Zobowiązania krótkoterminowe

456 311

457 269 474 429 760 035 909 008

Kapitał własny

328 760

393 250 394 426 117 529 (192 253)

Kapitał zakładowy

169 864

254 864 254 864 254 864 254 864

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

84 931 998

85 397 751 127 431 998 127 431 998 127 431 998

 

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2016

2017 2018 2019 2020

Rentowność netto

(8,4)%

(10,40)% 0,70% (30,1)% -34,20%

Zwrot aktywów

(7,5)%

(7,10)%

0,50% (30,5)% -38,00%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,2

1,40 1,38 0,85 0,60

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

152,2%

129,90% 132,70% 792,2% -507,00%