Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (tys. zł)

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 078 589

739 588

1 143 740

989 296

738 227

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

106 310

(31 271)

28 385

15 575

(62 973)

Zysk (strata) brutto

23 368

(142 031)

27 301

33 438

(67 518)

Zysk (strata) netto

7 137

(139 781)

23 515

26 587

(62 241)

Aktywa razem

1 247 699

1 008 351

1 037 898

986 971

829 104

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

850 207

751 403

761 401

595 148

500 344

Zobowiązania długoterminowe

51 001

38 336

49 357

52 155

44 033

Zobowiązania krótkoterminowe

799 206

713 067

712 044

542 993

456 311

Kapitał własny

397 492

256 948

276 497

391 823

328 760

Kapitał zakładowy

139 200

139 200

139 200

169 864

169 864

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

69 600 000

69 600 000

69 600 000

74 472 635

84 931 998

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

Rentowność netto

0,7%

-18,9%

2,1%

2,7%

(8,4)%

Zwrot aktywów

0,6%

-13,9%

2,3%

2,7%

(7,5)%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,1

1,0

1,0

1,3

1,2

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

213,9%

292,4%

275,4%

151,9%

152,2%