Informacje finansowe jednostkowe

WYBRANE JEDNOSTKOWE
DANE FINANSOWE
(tys. zł)

ROK

2014

2015

2016

2017

2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1 143 740

989 296

738 227

616 631

643 313

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

28 385

15 575

(62 973)

(37 110)

3 703

Zysk (strata) brutto

27 301

33 438

(67 518)

(46 809)

6 931

Zysk (strata) netto

23 515

26 587

(62 241)

(64 105)

4 302

Aktywa razem

1 037 898

986 971

829 104

903 902

917 735

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

761 401

595 148

500 344

510 652

523 309

Zobowiązania długoterminowe

49 357

52 155

44 033

53 383

48 880

Zobowiązania krótkoterminowe

712 044

542 993

456 311

457 269

474 429

Kapitał własny

276 497

391 823

328 760

393 250

394 426

Kapitał zakładowy

139 200

169 864

169 864

254 864

254 864

Liczba akcji (średnioważona liczba akcji)

69 600 000

74 472 635

84 931 998

85 397 751

127 431 998

 

WYBRANE JEDNOSTKOWE
WSKAŹNIKI FINANSOWE

ROK

2014

2015

2016

2017

2018

Rentowność netto

2,1%

2,7%

(8,4)%

(10,40)%

0,70%

Zwrot aktywów

2,3%

2,7%

(7,5)%

(7,10)%

0,50%

Wskaźnik płynności bieżącej

1,0

1,3

1,2

1,40

1,38

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

275,4%

151,9%

152,2%

129,90%

132,70%