PRESS ROOM

Press Release

Wyniki finansowe Grupy RAFAKO za I półrocze 2019 roku. 30 september 2019

W I półroczu 2019 roku Grupa RAFAKO wypracowała 519,2 mln złotych przychodów ze sprzedaży. Na wynik finansowy Grupy za I półrocze 2019 roku duży wpływ miała aktualizacja kosztów związanych z realizacją znaczących kontraktów Grupy. Na wyniki miał wpływ również wzrost cen usług i materiałów niezbędnych do realizacji umów. Te zdarzenia, niezależne od prowadzonej przez Grupę RAFAKO działalności, znalazły odbicie w sprawozdaniu finansowym i stracie netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dokonującej w wysokości 174,6 mln złotych. Jednocześnie, wartość portfela zamówień Grupy Kapitałowej RAFAKO wynosi na koniec I półrocza 2019 roku ponad 3 mld złotych.

SEE ALL